32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN VOORTMAN

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat onderzoek heeft aangetoond dat klinische verloskunde in streekziekenhuizen een wezenlijke bijdrage levert aan het voorkomen van onnodige kindersterfte;

overwegende, dat voor een veilige thuisbevalling in plattelandsgebieden of in de periferie van Nederland het noodzakelijk is dat klinische achtervang op korte afstand wordt gewaarborgd;

spreekt uit dat in de bestaande streekziekenhuizen in principe klinische verloskunde dient te worden gerealiseerd dan wel behouden;

draagt de regering op in overleg met verloskundigen, huisartsen, kinderartsen en gynaecologen hiertoe de voorwaarden te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Voortman

Naar boven