Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232676 nr. 14

32 676 Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN BERNDSEN

Voorgesteld 14 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het uitgebrachte Bibob-advies lang niet altijd en onvoorwaardelijk ter kennis kan komen van de betrokkene, waardoor de betrokkene gehinderd kan worden in zijn bezwaarmogelijkheden;

overwegende, dat uiteindelijk de bestuursrechter de doorlopen Bibob-procedure marginaal beoordeelt, met als resultaat dat wel de rechtmatigheid, maar lang niet altijd de rechtvaardigheid van de uitkomst wordt vastgesteld;

overwegende, dat hierdoor het risico bestaat dat Bibob-procedures leiden tot beroeps- of bedrijfsverboden, waartegen betrokkenen zich niet ten volle hebben kunnen verweren;

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de rechtsbeschermende werking van bezwaar- en beroepsmogelijkheden in Bibob-procedures versterkt kan worden en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Berndsen