32 812 Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID ELIAS

Voorgesteld 14 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het wetsvoorstel kwaliteit speciaal onderwijs drie uitstroomprofielen introduceert;

constaterende, dat het bevoegd gezag verantwoordelijk is om voor elke leerling het juiste uitstroomprofiel te bepalen;

overwegende, dat in samenhang met het wetsvoorstel Passend Onderwijs het uitgangspunt van het speciaal onderwijs moet zijn wat de leerling kan in plaats van wat hij of zij niet kan;

verzoekt de regering de Inspectie voor het Onderwijs te laten toezien op het percentage leerlingen per uitstroomprofiel per school, het percentage leerlingen van de school dat na uitstroom een Wajong-uitkering ontvangt en deze gegevens op te nemen in het Onderwijsjaarverslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias

Naar boven