32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie

Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN SAMSOM

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat met betrekking tot het nareisbeleid van Somaliërs terecht wordt ingezet op het tegengaan van misbruik en fraude;

constaterende, dat daarbij, in het kader van de beoordeling of de vreemdeling in aanmerking komt voor nareis, ook aan kinderen een uitgebreide vragenlijst wordt voorgelegd;

van mening, dat voorkomen moet worden dat kinderen die in Somalië duurzaam met hun ouders samenleefden, ten gevolge van deze onzorgvuldigheden blijvend van hun ouders gescheiden worden;

verzoekt de regering op korte termijn de uitvoering van het nareisbeleid ten aanzien van Somaliërs door te lichten en waar nodig maatregelen te nemen om de zorgvuldigheid van de procedure te waarborgen en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Samsom

Naar boven