Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 42

42 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Het volgende voorstel van wet

Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten – 33609

Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg – 12 april 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Aanbieding accountantsrapport bij de 23ste voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas – 18106-218

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de mogelijkheden voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) om het mobiel toezicht veiligheid (MTV) zo effectief mogelijk uit te voeren – 19637-1647

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Procedure vergunningverlening bij militaire en dual use uitvoertransacties – 22054-217

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 27 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging tijdens AO wapenexport over mogelijke afgifte van exportvergunning voor Jordanië – 22054-218

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het rapport "Paritas Passé – debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden" – 24515-255

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Veertiende jaarrapportage "Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR" – 26396-96

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie over de Nederlandse testtoestellen t.b.v. de operationele testfase – 26488-319

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Twee rapporten van de Inspectie Leefomgeving en Transport over externe veiligheid in de industrie – 26956-154

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het advies: "Effecten van de universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in Nederland. Een eerste kritische reflectie" (Witte Vlekken) van de KNAW – 27406-200

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 10 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie EZ inzake het inzichtelijk maken van de risico's voor de Nederlandse stroomconsument en de belastingbetaler ingeval van tegenvallers bij Tennet Duitsland – 28165-158

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Q-koorts herbesmetting in Dalfsen – 28286-624

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen i.v.m. de twee uitbraken van de milde variant van vogelgriep (laag pathogene aviaire influenza, LPAI) in Lochem en in Zeewolde – 28807-157

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport Energy Delta Gas Research (EDGaR) naar de beheersing van de gassamenstelling op de lange termijn – 29023-144

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht van de Totale Onderzoek Financiering (TOF) 2011–2017 – 29338-119

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toename in het aantal huisuitzettingen en kinderen in de opvang – 29453-306

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding adviesrapport Vogelzang en adviesrapport Wallage over de Politieacademie – 29628-378

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gebruik van antibiotica in de veehouderij – 29683-156

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken betreffende de recente uitbraken van het bovine virus diarree (BVD) type 2 virus op kalverbedrijven – 29683-162

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over vrijwillig eigen risico en premiekorting – 29689-429

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een brief van Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten inzake de Niet-reanimerenpenning – 29835-73

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo – 30079-40

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van de toezeggingen m.b.t. de meetresultaten van de consumer quality-index (CQ-index) veteranenzorg – 30139-112

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Maleisisch houtcertificatiesysteem MTCS – 30196-192

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding IGZ-rapport over de kwaliteit van dienstverlening door Fokus – 30597-292

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie over het faillissement van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) – 30597-293

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen in Bijlage III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten – 30952-114

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 10 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op brief SDE+ regeling voor geothermie in 2013 en voorlopige resultaten eerste openstellingsdag SDE+ 2013 – 31239-152

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 10 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van een drietal PPON-rapporten in het kader van de wet SLOA – 31293-160

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden – 31532-109

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapporten Inspectie Jeugdzorg en Samenwerkend Toezicht Jeugd – 31839-284

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de toezeggingen en drie moties (32317, nrs. 158, 159 en 162) over het EURODAC-voorstel – 32317-170

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Dierproeven in het kader van de REACH-verordening – 32336-12

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad (OV SAAL) Middellange termijn – 32404-63

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op amendementen van het lid Keijzer m.b.t het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (32439, nrs. 17 en 18) – 32439-20

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen vaste commissie voor Economische Zaken over de Instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts – 32440-84

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding onderzoeksrapporten stralingsbescherming – 32645-50

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 10 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie van het rapport "State or Private Protection against Maritime Piracy?" van Instituut Clingendael – 32706-42

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de uiterste datum voor de inzet van de helikopter voor de operatie Ocean Shield – 32706-43

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 10 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen algemene commissie Wonen en Rijksdienst over Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van het Besluit huurprijzen woonruimte, betreffende de energieprestatie van gebouwen – 32757-59

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten van het onderzoek naar de brandveiligheid van zorginstellingen – 32757-60

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek tot uitstel van het Algemeen Overleg Preventie gepland op 10 april 2013 – 32793-69

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "16% hernieuwbare energie in 2020- wanneer aanbesteden?" – 32813-47

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een vraag uit het VAO Woningmarkt inzake een rapport over een project van de Duitse regering – 32847-59

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkenning naar de zbo-status van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) – 33042-21

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 10 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van KansPlus inzake aandacht voor eigen bijdrageregeling AWBZ m.b.t. verstandelijk gehandicapten – 33204-32

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging VAO zee- en binnenvaart sluisbedieningstijden Maasroute – 33400-A-91

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie AIV rapport "Nederland en het Europees Parlement. Investeren in nieuwe verhoudingen" – 33400-V-124

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding werkprogramma 2013 Inspectie Veiligheid en Justitie – 33400-VI-98

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht van de bestaande regelingen m.b.t. ondersteuning/stimulering van de popsector, inclusief een overzicht van de wijzigingen die daarin de afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden" – 33400-VIII-135

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) voor het overleg met de centrales en de reorganisatie bij Defensie – 33400-X-70

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de intrekking van de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht en over de stand van zaken van het overleg met de bonden en op de financiële implicaties van de vertraging van de reorganisatie – 33400-X-71

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van het werkbezoek door de minister van Defensie aan het Caribisch gebied 3 tot en met 7 maart 2013 – 33400-X-72

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Personeelsrapportage Defensie met de stand van 1 januari 2013 – 33400-X-73

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport van de commissie-De Veer Georganiseerd Overleg – 33400-X-74

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het medisch beroepsgeheim – 33400-XVI-143

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoeken inzake jaarverslag van de Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij pasgeborenen en uitspraken van de voorzitter van deze commissie – 33400-XVI-144

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het amendement van het lid Klein (33515, nr. 8) over het verlenen van terugwerkende kracht aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet verhuurderheffing – 33515-9

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen commissie Rijksuitgaven en vaste commissies voor Europese Zaken en Financiën over het EU-trendrapport 2013 – 33523-4

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek om uitbreiding van de onderzoeksopdracht voor de evaluatiecommissie nationalisatie SNS REAAL – 33532-27

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het Actal-advies regeldruk in de kinderopvang – 33538-16

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken in het sociaal overleg naar aanleiding van het verzoek van het lid Pechtold bij de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2013 – 33566-14

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 8 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten sociaal overleg – 33566-15

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 11 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs; Brussel, 16 januari 2013 – 33607-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 10 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM (2013) 25 – 33546-8

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 9 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.