Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 26

26 Stemmingen Initiatief correctief referendum

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (30174).

(Zie vergadering van 10 april 2013.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Anker/Schinkelshoek (stuk nr. 19, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 19 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Bosma (stuk nr. 26, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 26 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Anker/Schinkelshoek (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Schinkelshoek (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 18 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Voordat wij nu stemmen over het wetsvoorstel, geef ik gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.

De heer Segers (ChristenUnie):

Mevrouw de voorzitter. De fractie van de ChristenUnie vindt dat een correctief referendum een goede aanvulling zou kunnen zijn op de representatieve democratie als een noodrem nadat de volksvertegenwoordiging al een besluit heeft genomen. Volksvertegenwoordigers worden immers gekozen om besluiten te nemen. Daar ligt het primaat en daar moet het blijven liggen. Het referendum mag dat niet ondergraven. Voor de ChristenUnie is het correctief referendum alleen een goede aanvulling, als de aanvraag door een geloofwaardig aantal burgers wordt gedaan en de opkomst boven de 50% ligt. Het is belangrijk dat deze drempels bij het wetsvoorstel worden vastgelegd. Het huidige voorstel bevat helaas geen drempels en de suggesties daartoe die door de indieners tijdens het debat zijn gedaan, zijn louter theoretisch en geen wettekst. Het amendement van de ChristenUnie en het CDA dat deze leemte invult, is net verworpen. Omdat nu onduidelijk is welke drempels bij het correctief referendum gehanteerd zullen worden, kan de ChristenUnie niet instemmen met het wetsvoorstel en zal mijn fractie tegenstemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Schinkelshoek (stuk nrs. 20, I tot en met III).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Mag ik de initiatiefnemers vragen of zij bereid zijn de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen?

De heer Heijnen (PvdA):

Mevrouw Voortman, de heer Schouw en een lid van de fractie van de Partij van de Arbeid zullen dat met groot genoegen doen.

De voorzitter:

Veel succes daarbij.