Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 11

11 Stemmingen leraren en lerarenopleidingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over leraren en lerarenopleidingen,

te weten:

 • - de motie-Beertema over het instemmingsrecht van leraren (27923, nr. 153);

 • - de motie-Mohandis over de uitbreiding van het lerarenregister (27923, nr. 154);

 • - de motie-Mohandis over de ICT-bekwaamheid van leraren (27923, nr. 155);

 • - de motie-Duisenberg c.s. over één integrale Lerarenagenda (27923, nr. 156);

 • - de motie-Duisenberg c.s. over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden (27923, nr. 157);

 • - de motie-Jasper van Dijk over het schrappen van de nullijn (27923, nr. 158);

 • - de motie-Rog over een masteropleiding voor alle leraren (27923, nr. 159);

 • - de motie-Rog over investeringen onafhankelijk van modernisering van arbeidsvoorwaarden (27923, nr. 160);

 • - de motie-Bisschop/Rog over overleg met de HBO-raad (27923, nr. 161);

 • - de motie-Van Meenen over een lesbevoegdheid voor leraren met een pabo-diploma (27923, nr. 162);

 • - de motie-Van Meenen over het lerarenregister (27923, nr. 163);

 • - de motie-Van Meenen over intrekken van het voorstel voor de nullijn (27923, nr. 164).

(Zie vergadering van 9 april 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Mohandis stel ik voor, zijn motie (27923, nr. 155) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Meenen (27923, nr. 163) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is, het lerarenregister met ingang van 2017 wettelijk te verankeren;

constaterende dat op dit moment slechts 8000 van de 250.000 docenten staan ingeschreven in het lerarenregister;

overwegende dat wanneer het lerarenregister maar half werkt, het niet werkt;

verzoekt de regering, uiterlijk in het najaar de concrete doelstellingen van het lerarenregister, een tijdspad naar 2017 en een go/no go-moment te formuleren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 165, was nr. 163 (27953).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Beertema (27923, nr. 153).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Mohandis (27923, nr. 154).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de VVD, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duisenberg c.s. (27923, nr. 156).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duisenberg c.s. (27923, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (27923, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rog (27923, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rog (27923, nr. 160).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop/Rog (27923, nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (27923, nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Meenen (27923, nr. 165, was nr. 163).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (27923, nr. 164).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. De motie op stuk nr. 158 van de SP gaat over de nullijn voor leraren over langere tijd. De motie op stuk nr. 164 van mijn partijgenoot gaat over de nullijn voor leraren voor komend jaar. Ons voorstel was om die voor komend jaar in te trekken. Die motie is nu verworpen. Ik zou graag een brief van het kabinet krijgen waarin staat waarom aan sociale partners is verteld dat deze bezuinigingen van tafel zijn en de coalitie nu voor deze bezuiniging voor 2014 stemt.

(hilariteit)

De voorzitter:

Die brief wilt u ongetwijfeld ook voor het debat morgen hebben.

De heer Pechtold (D66):

Ik begrijp dat er in het nivelleringsvak veel humor is over een verspreking over het woord "overbodig" of over het feit dat de motie niet is aangenomen. Ik zou graag voor morgenochtend, de start van het debat, een heldere brief krijgen waarin staat waarom een belangrijke bezuiniging uit de 4,3 miljard zojuist bovenop de tafel is gelegd.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van het debat doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voor de zekerheid: de GroenLinks-fractie wordt geacht voor motie op stuk nr. 164 te hebben gestemd!