31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2013

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een brief ontvangen van Stichting Platform Geothermie. De commissie heeft verzocht om mijn reactie op de brief. Hieronder treft u deze aan. Tevens informeer ik u over de voorlopige resultaten van de eerste openstellingsdag van de SDE+ regeling 2013.

Met aandacht heb ik de brief van Stichting Platform Geothermie gelezen. Het Platform stelt dat u verkeerd en onvoldoende bent geïnformeerd over de beperking van de toepassing van de SDE+ regeling voor aardwarmte in 2013 en vraagt de SDE+ regeling aan te passen door de maximering van de subsidiabele productie te schrappen.

Ik ben het met Platform Geothermie eens dat geothermie een duurzame energieoptie is met veel potentie om bij te dragen aan de 16% duurzame energiedoelstelling van dit kabinet. Omdat geothermie kosteneffectief is, vind ik het belangrijk het aanwezige potentieel zoveel mogelijk te benutten. Om dit te stimuleren is sinds 2012 de SDE+ regeling opengesteld voor geothermieprojecten en is er een garantieregeling om het geologisch risico dat een boring onvoldoende vermogen oplevert af te dekken.

De stelling van het Platform Geothermie dat ik u verkeerd en onvoldoende zou hebben geïnformeerd deel ik echter niet. Op 10 december 2012 heb ik u geïnformeerd over de vormgeving van de SDE+ regeling 20131. Naar aanleiding van de ervaringen met de in 2012 ingediende geothermieprojecten en de voorwaarden die door de Europese Commissie zijn gesteld bij de goedkeuring betreffende de toegestane staatssteun2 heb ik besloten voor geothermieprojecten een maximale subsidiabele productie in te stellen. Het advies hierover van ECN en KEMA DNV, dat ik één-op-één heb overgenomen, is gelijktijdig met het sturen van de Kamerbrief openbaar gemaakt3.

Voorlopige resultaten SDE+ openstelling 2013

Donderdag 4 april is de eerste fase van de SDE+ regeling van start gegaan. De eerste dag zijn 182 aanvragen ingediend met een budgetclaim van € 1,28 miljard4. Er is een grote verscheidenheid aan projecten ingediend:

Technologie

Aanvragen

Petajoules/

Jaar

Budgetclaim (mln €)

Waterzuiveringsinstallaties

2

0,1

8

Waterkracht installaties

1

0,1

6

Wind op land parken

3

0,2

34

Grootschalige zon-pv installaties

105

0,1

7

Biomassa – allesvergisting installaties

 6

0,3

23

Biomassa – ketels vaste of vloeibare biomassa

25

3,8

400

Biomassa – mest (co) vergistings installaties

15

0,4

29

Biomassa – thermische conversie projecten

11

4,8

430

Geothermie projecten

12

2,8

345

Zonthermie installaties

2

0,0

45

Totaal

182

12,6

1,28 miljard1

X Noot
1

Zoals gebruikelijk publiceert Agentschap NL een tweewekelijkse stand van zaken van de SDE+ 2013 aanvragen op haar website www.agentschapnl.nl .

Agentschap NL beoordeelt op dit moment de ingediende projecten inhoudelijk of aan alle voorwaarden van de regeling is voldaan. Tot 14 mei 2013 krijgen duurzame energieprojecten voorrang als ze genoegen nemen met een basisbedrag van maximaal 7 eurocent/kWh voor elektriciteit, 48,3 eurocent/Nm3 voor groen gas en 19,4 euro/GJ voor hernieuwbare warmte. In de fases erna wordt het basisbedrag stapsgewijs verhoogd, maar neemt de kans op subsidie af.

Ondanks de maximering van de subsidiabele productie constateer ik dat op de eerste dag van openstelling 12 geothermieprojecten zijn ingediend met een budgetclaim van ca. € 345 miljoen. Ik verwacht dat deze projecten wederom een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de duurzame energiedoelstelling.

Tot slot

Op basis van het advies van ECN en DNV KEMA, de gestelde voorwaarde van de Europese Commissie inzake staatssteun en de recent ingediende geothermie projecten zie ik nu geen aanleiding om de SDE+ regeling aan te passen en de maximering van de subsidiabele productie te schrappen. Wel zal ik komende jaren de door Platform Geothermie beschreven trend naar diepere boringen en hogere temperaturen in de gaten houden en de SDE+ regeling indien nodig daarop laten inspelen, zodat geothermie als duurzame energietechnologie zich kan blijven ontwikkelen.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Kamerstuk 31 239, nr. 143

X Noot
2

Kamerstuk 31 239, nr. 141

X Noot
3

ECN-N-12–025

X Noot
4

In 2013 is € 3 miljard verplichtingenbudget beschikbaar.

Naar boven