33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2013

De vaste commissie voor Financiën heeft mij bij brief van 28 maart jl. gevraagd om te bevorderen dat de evaluatiecommissie nationalisatie SNS REAAL (ENS) in haar evaluatie expliciet aandacht besteedt aan:

  • de mate waarin er bij de goedkeuring voor de overname van Property Finance door SNS REAAL aandacht is besteed aan integriteitskwesties, en de vraag of signalen over mogelijke misstanden bij Bouwfonds serieus zijn genomen; en

  • de organisatie en het functioneren van het risicobeheer binnen SNS REAAL en de mate van toezicht daarop door de Nederlandsche Bank.

Ik heb het verzoek van de vaste commissie voor Financiën aan de ENS overgebracht. In de bijlage treft u mijn brief aan de ENS aan. De ENS heeft mij bevestigd dat zij deze aspecten zal betrekken in haar evaluatie.

Daarnaast heeft de vaste Commissie voor Financiën in de brief van 28 maart jl. mij gevraagd haar te informeren wanneer de evaluatie gereed is en of de evaluatie ook na de zomer afgerond zou kunnen worden. Ik heb in mijn eerdere brief (Kamerstuk 33 532, nr. 25) aangegeven dat het streven is de evaluatie in het najaar van 2013 af te ronden.

Ik heb deze vraag van de Vaste commissie onder de aandacht van de ENS gebracht (zie hiervoor ook de bijgaande brief1). De ENS streeft naar een spoedige evaluatie. Dit heeft zij mij bevestigd. Tegelijk merk ik op dat de evaluatie recentelijk van start is gegaan en zich nog in een vroeg stadium bevindt. Het is voor de ENS niet goed mogelijk al nadere uitspraken te doen over het tijdpad dat zij mogelijk acht ten aanzien van de afronding van de evaluatie en eventuele vervroeging tot na de zomer. De ENS zal mij geïnformeerd houden over het tijdpad dat zij mogelijk acht. Uiteraard zal ik de Kamer daar ook over informeren.

In afschrift stuur ik u tot slot ter informatie het instellingsbesluit toe dat op 4 april 2013 is gepubliceerd in de Staatscourant2.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven