Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 34

34 Stemmingen kindermishandeling

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties,

te weten:

  • - de motie-Kooiman over een eis voor toezicht in samenwerkingsafspraken met jeugdzorginstellingen (31015, nr. 86);

  • - de motie-Bergkamp over slachtoffers van kinderverwaarlozing (31015, nr. 87);

  • - de motie-Keijzer over kwaliteitskaders voor forensisch-pediatrische expertise (31015, nr. 88).

(Zie vergadering van 11 april 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Keijzer stel ik voor, haar motie (31015, nr. 88) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Kooiman (31015, nr. 86) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er momenteel op particuliere jeugdzorginstanties geen zicht is of zorg professioneel en voor kinderen veilig is;

van mening dat behandeling en opvang van kinderen door (particuliere) jeugdzorgorganisaties onder inspectietoezicht moet vallen;

overwegende dat opvanginstellingen (met of zonder subsidie) op basis van een exploitatievergunning vaak een samenwerkingsrelatie hebben met de gemeente;

verzoekt de regering, in overleg met gemeenten, te zorgen dat gemeenten in hun samenwerkingsafspraken met private jeugdzorginstellingen, een eis voor toezicht opnemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 89, was nr. 86 (31015).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kooiman (31015, nr. 89, was nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bergkamp (31015, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.