Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 9

9 Stemmingen Wet verhuurderheffing

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verhuurderheffing (29453),

en over:

  • - de motie-Fritsma over afzien van de verhuurderheffing (33515, nr. 7).

(Zie vergadering van 2 april 2013.)

De voorzitter:

Het amendement-Klein (stuk nr. 8) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Klein (50PLUS):

Voorzitter. Namens de fractie van 50PLUS hebben wij een amendement ingediend over de inwerkingtreding van de Wet verhuurderheffing. Dat amendement hebben we ingetrokken, naar aanleiding van de reactie van de minister op het amendement. Die reactie stemt ons namelijk tevreden. De Tweede Kamer moet staan voor een zorgvuldige wetgeving. De reactie van de minister op het advies van de Raad van State was onvoldoende. De 50PLUS-fractie wil geen risico lopen dat de Tweede Kamerfractie gecorrigeerd zal worden door de Eerste Kamer, zolang die nog bestaat. Inhoudelijk blijft voor ons het bezwaar tegen de verhuurderheffing staan. We zullen dus tegen het wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, D66, GroenLinks en de PvdA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Fritsma (33515, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.