Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 32

32 Stemmingen Q-koorts

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Q-koorts,

te weten:

  • - de motie-Van Gerven/Bruins Slot over financiële ondersteuning van patiënten met Q-koorts (29683, nr. 157);

  • - de motie-Thieme over een schadefonds ten behoeve van slachtoffers van de Q-koortsepidemie (29683, nr. 158);

  • - de motie-Thieme over vergunningverlening en vergunningvernietiging voor schapen- en geitenhouderijen (29683, nr. 159);

  • - de motie-Thieme over een parlementair onderzoek naar het beleid rond Q-koorts (29683, nr. 160);

  • - de motie-Krol/Schouw over excuses voor de suboptimale aanpak van de Q-koorts-epidemie (29683, nr. 161).

(Zie vergadering van 11 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Krol/Schouw (29683, nr. 161) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Evaluatiecommissie Q-koorts geconstateerd heeft, dat het van essentieel belang is, dat de overheid bij toekomstige uitbraken van dierziekten prompt en open communiceert, en problemen sámen met bedrijfsleven en samenleving moet oplossen, hetgeen in onvoldoende mate is gebeurd bij de aanpak van de Q-koortsepidemie;

overwegende dat volgens het rapport van de Nationale ombudsman ten tijde van de Q-koortsepidemie bij het vaststellen van controle- en hygiënemaatregelen uit oogpunt van voorzorg ook met de toenmalige stand van kennis omtrent de mogelijke overgang van de bacterie C. Buretii van geit op mens, eerder en voortvarender had kunnen worden opgetreden in het belang van de burger;

overwegende dat de overheid samenvattend tot een voortvarender en mogelijk effectievere aanpak van de Q-koortsepidemie had kunnen komen, waardoor de belangen van alle betrokkenen beter gediend waren geweest;

verzoekt de regering, aanvullend op het schadefonds, dat vooral ziet op begeleiding, advies en onderzoek, een voorstel te doen voor een bescheiden individuele financiële tegemoetkoming, die erkenning inhoudt van het feit dat het overheidsoptreden rond de Q-koortsepidemie beter had gekund, alsmede erkenning voor het door de Q-koortspatiënten hierdoor mogelijk ondervonden nadeel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 163, was nr. 161 (29683).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Thieme (29683, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (29683, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (29683, nr. 160).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Krol/Schouw (29683, nr. 163, was nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.