26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 154 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2013

Hierbij bied ik u twee rapporten aan van de Inspectie Leefomgeving en Transport over externe veiligheid in de industrie1.

Het rapport «Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen, actualisatie 2012» vloeit voort uit een toezegging van de toenmalige staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu van 14 juli 2011 om deze groep bedrijven te blijven monitoren. In de regelgeving blijken zich geen problemen voor te doen maar er is nog steeds een groep bedrijven die de eigen verantwoordelijkheid voor de naleving onvoldoende oppakt. De Inspectie Leefomgeving en Transport zal dan ook in 2013 de voortgang blijven monitoren, met extra aandacht voor notoire achterblijvers. Ik heb mijn Inspecteur-generaal verzocht in het periodieke overleg met de Brzo-directeuren dit onderwerp te agenderen en adequate aanpak te bepleiten. Tevens volgt nog een rondgang langs de marktpartijen en betrokken instanties die onderdeel uitmaken van het stelsel van accreditatie en certificatie van brandbeveiligingsinstallaties. Daarna zal ik in overleg met mijn collega van EZ bezien welke vervolgstappen op dit gebied nodig zijn richting betrokken partijen.

Ook de bedrijven uit het rapport «Stand van zaken Bevi-sanering Industrie» werken met gevaarlijke stoffen (Bevi: Besluit externe veiligheid inrichtingen).

Vandaar dat de Inspectie Leefomgeving en Transport de voortgang van de sanering in de betrokken gemeentes/provincies periodiek volgt. Geconstateerd is dat in bijna 22% van de te saneren gevallen nog niet aan de saneringsplicht per 1 januari 2010 wordt voldaan. Wel heeft het bevoegd gezag in alle gevallen gehoor gegeven aan het formele verzoek van ILT actie te ondernemen.

De ILT zal de voortgang blijven volgen en de beide rapporten op haar website plaatsen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven