30 597 Toekomst AWBZ

Nr. 292 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2013

Bijgaand treft u het rapport van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) aan over de kwaliteit van dienstverlening door Fokus1. Mijn ambtsvoorganger heeft uw Kamer deze kwaliteitstoets toegezegd tijdens het Algemeen Overleg van 14 september 2011 (Kamerstuk 30 597, nr. 215).

De conclusies hebben betrekking op de situatie, zoals de IGZ deze in 2012 heeft aangetroffen op de bezochte ADL-clusters. De IGZ heeft geconstateerd dat de door Fokus geboden zorg in onvoldoende mate voldeed aan de daaraan gestelde eisen aangaande kwaliteit en cliëntveiligheid. In reactie op de bevindingen is de IGZ met het bestuur van Fokus in contact getreden over direct te nemen maatregelen. Daarnaast heeft de IGZ afspraken gemaakt over de uitvoering van een verbeterplan dat moet leiden tot structurele verbeteringen. Ik verwijs u hiervoor naar paragraaf 3 van het rapport.

Het door Fokus opgestelde verbeterplan wordt thans ter uitvoering genomen. De IGZ zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen, onder andere door onaangekondigde bezoeken.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven