33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2013

Hierbij bied ik u aan het rapport van de commissie-De Veer Georganiseerd Overleg1. De commissie heeft op verzoek van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel onderzoek gedaan naar de condities waaronder het vertrouwen tussen de centrales en Defensie als werkgever kan worden hersteld. Ook is de commissie gevraagd voorstellen te doen om constructief overleg mogelijk te maken en een agenda te formuleren voor het overleg over de belangrijkste dossiers die in de nabije toekomst om een oplossing vragen.

Ik dank de voorzitter en de leden van de commissie voor het heldere rapport, dat in een kort tijdsbestek tot stand is gekomen.

De hoofdconclusie van het rapport betreft het feit dat het vertrouwen tussen Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel al geruime tijd aan erosie onderhevig was, hetgeen culmineerde in de opschorting van het overleg naar aanleiding van de discussie over de negatieve gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip. De commissie doet nuttige voorstellen om het onderlinge vertrouwen te herstellen. Tevens constateert de commissie dat versterking van de organisatie en de positie van de Hoofddirecteur Personeel nodig zijn. Graag geef ik uitvoering aan deze aanbevelingen en ik zie uit naar een constructieve samenwerking met de centrales.

Ik ben verheugd dat het overleg tussen Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel inmiddels is hervat en heb veel vertrouwen in de toekomstige samenwerking.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven