32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 april 2013

In 2011 heeft de voormalige VROM-inspectie – thans de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) – samen met de Arbeidsinspectie (nu Inspectie SZW), de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van zorginstellingen. In de kabinetsreactie op dit rapport – dat uw Kamer op 22 december 2011 heeft ontvangen (Kamerstuk 32 757, nr. 32) – is vervolgonderzoek aangekondigd naar prioriteit en toezichtfrequentie van het gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid. Hierbij informeer ik u over de uitkomsten van het onderzoek1.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de ILT in de vorm van interviews met 416 gemeenten en dossieronderzoek bij 41 gemeenten. Bij het onderzoek is specifiek onderzocht in hoeverre gemeenten voldoen aan de verplichtingen in het kader van handhaving op grond van hoofdstuk 7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De resultaten van dat onderzoek zijn op 7 december 2012 aan uw Kamer toegezonden (Kamerstuk 32 757, nr. 48). Daar waar uit het onderzoek van 7 december 2012 strijdigheden met de Wabo en/of andere belangrijke tekortkomingen op het gebied van het brandveiligheidtoezicht bij zorginstellingen zijn aangetroffen, heeft de ILT gemeenten hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en hen gevraagd hierop te reageren. Uit de reacties komt het volgende beeld naar voren:

  • Ruim een derde van de gemeenten vraagt om een aanpassing van de onderzoeksuitkomsten. Als redenen hiervoor worden gegeven het verstrekken van onjuiste informatie door de gemeente zelf of het niet correct interpreteren van de gegevens door de ILT. Slechts enkele gemeenten hebben in hun reactie op de voorgelegde onderzoeksuitkomsten aangegeven dat deze aanleiding zijn om het gemeentelijk toezicht te verbeteren.

  • Gemeenten zijn vrijwel unaniem van mening dat ze adequaat toezicht uitoefenen op de brandveiligheid van zorginstellingen.

De reactie van gemeenten op deze brieven is verwerkt in de bij deze brief gevoegde rapportage. De ILT constateert in haar rapportage dat:

  • De uitkomsten van de dossieronderzoeken wijken aanzienlijk af van de uitkomsten van de telefonische interviews bij dezelfde gemeenten. In de praktijk bleek de inspectiefrequentie en -controle op relevante brandveiligheidsaspecten lager of minder te zijn dan tijdens de interviews.

  • Gemeenten waar bij het eerdere onderzoek door de rijksinspecties bij een zorginstelling is geconstateerd dat er sprake was van ernstige brandveiligheidsgebreken, scoren nu duidelijk beter.

Aangezien de resultaten van het onderzoek naar mijn mening van belang zijn voor het door de provincies gevoerde interbestuurlijke toezicht op de taakuitvoering door gemeenten in het kader van de Wabo, heb ik het rapport tevens aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies toegezonden. De gemeenten worden separaat door de ILT geïnformeerd over het vervolgonderzoek. Als gevolg van de Wet revitalisering generiek toezicht per 1 oktober 2012 ligt het niet in de rede dat gemeenten door mij worden gewezen op een juiste taakuitvoering. Over de acties richting de instellingen en in het kader van de bedrijfshulpverlening zult u schriftelijk worden geïnformeerd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven