Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 31

31 Stemmingen Grondverkoop

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over grondverkoop,

te weten:

  • - de motie-Van Gerven/Ouwehand over afzien van de gedwongen verkoop van natuurgronden van Staatsbosbeheer (29659, nr. 101);

  • - de motie-Van Gerven/Ouwehand over een overzicht van te verkopen natuurgebieden van Staatsbosbeheer (29659, nr. 102);

  • - de motie-Van Gerven over bedingen bij de verkoop van natuurgronden van Staatsbosbeheer (29659, nr. 103);

  • - de motie-Van Gerven over het niet onder de aanschafprijs verkopen van natuurgronden (29659, nr. 104);

  • - de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over alternatieve mogelijkheden voor het verwaarden van grond (29 659, nr. 105);

  • - de motie-Klaver over het bespreken van de verkoop met terreinbeherende organisaties (29659, nr. 107);

  • - de motie-Jacobi over inventarisatie van natuurwaarden en toegankelijkheidswaarborgen (29659, nr. 109).

(Zie vergadering van 11 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven/Dik-Faber (29659, nr. 105) is in die zin gewijzigd (29659, nr. 110) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een eenmalige taakstelling van 100 miljoen euro voor Staatsbosbeheer is opgenomen in het regeerakkoord, en dat om deze in te vullen in eerste instantie gekeken wordt naar grondverkoop;

van mening dat er naast verkoop van grond buiten de ehs met eenmalige opbrengsten ook breder gekeken zou moeten worden naar alternatieven met structurele opbrengsten;

verzoekt de regering, na afloop van het proefproject in Overijssel ook te kijken naar alternatieve mogelijkheden voor het verwaarden van grond, zoals bijvoorbeeld verpachten van de grond van Staatsbosbeheer buiten de ehs, en de Kamer hierover bij de evaluatie daarvan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze nader gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Van Veldhoven, Dik-Faber en Jacobi. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 111, was nr. 110 (29659).

Ik stel vast dat wij nu over deze nader gewijzigde motie kunnen stemmen.

Ik geef mevrouw Ouwehand gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Dit kabinet zet het plan van Bleker voort om bij elkaar gespaarde natuur in de uitverkoop te zetten. De Partij voor de Dieren vindt dat onverstandig. Er ligt een aantal moties van collega's die proberen dat traject zo veel mogelijk te verzachten. Dat zullen wij steunen. Echter, in het debat is ook nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in te zetten als alternatief. Dat zou betekenen dat de verplichting om je landbouwpraktijken te verduurzamen, kan worden afgekocht door ergens een stuk bestaande natuur voor een habbekrats te kopen en dan te zeggen: "in totaal is mijn areaal dus groener geworden". Die lijn steunen wij nadrukkelijk niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor de motie op stuk nr. 105. Wij steunen de motie wel, maar wij nemen afstand van de suggestie dat wij dit probleem zouden kunnen oplossen door de vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid nog verder uit te hollen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Ouwehand (29659, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Ouwehand (29659, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29659, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29659, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van Veldhoven/Dik-Faber (29659, nr. 111, was nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klaver (29659, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.