Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 75, item 36

36 Stemming Belastingdienst

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over Belastingdienst/Diverse fiscale onderwerpen,

te weten:

  • - de motie-Klaver/Koolmees over een einddoel voor de Europese aanpak van belastingontwijking (31066, nr. 161).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Klaver/Koolmees (31066, nr. 161) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat dit voorjaar het rapport van SEO verschijnt over de non-bankingsector in Nederland en het kabinet voornemens is dit rapport te voorzien van een reactie;

verzoekt de regering, in haar reactie aan te geven welk einddoel zij nastreeft bij een internationale aanpak van belastingontwijking en welke stappen zij gaat ondernemen om dit einddoel te bereiken;

verzoekt de regering tevens, in haar reactie specifiek onderscheid te maken tussen haar inzet binnen en buiten Europa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 168, was nr. 161 (31066).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Klaver/Koolmees (31066, nr. 168, was nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.