32 439 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 4 april 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 15 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De eigen bijdrage is niet verschuldigd indien de persoon aan wie maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, wordt verleend of zijn echtgenoot op grond van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is voor verblijf in een instelling.

Toelichting

Na het nieuw vastgestelde eerste lid van artikel 15 van de Wmo wordt een lid ingevoegd, waarin wordt geregeld dat iemand die een eigen bijdrage betaalt voor intramurale Awbz-zorg geen eigen bijdrage verschuldigd is inzake maatschappelijke opvang. Dit is nu geregeld in artikel 4.1, zevende lid van het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo). Omdat met het in werking treden van artikel 4.7 van het Bmo dit artikel niet langer van toepassing is op maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, dient dit alsnog geregeld te worden. Hiertoe ziet het amendement.

Keijzer

Naar boven