30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2013

Uw Kamer heeft bij brief van 7 december 2011, 2 april 2012 en 12 juni 2012 verzocht om de stand van zaken omtrent het Maleisische houtcertificatiesysteem MTCS en het oordeel van de toetsingscommissie inkoop hout (TPAC1) over de met Maleisië gemaakte afspraken. Het toenmalig lid Wiegman-van Meppelen Scheppink heeft hierbij verzocht aan te geven welke criteria gelden en hoe die zich verhouden tot hetgeen TPAC aangeeft. Het lid Dikkers heeft verzocht om een bevestiging dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Met deze brief wil ik aan het verzoek van uw Kamer voldoen.

Met ingang van 2010 moet al het hout dat de Rijksoverheid inkoopt, duurzaam geproduceerd zijn. (Kamerstuk 30 196, nr. 35). Dat wil zeggen dat het moet voldoen aan de Nederlandse inkoopcriteria voor hout (TPAS2). Dit kan aangetoond worden met een certificaat dat binnen het inkoopbeleid is erkend als bewijsmiddel voor duurzaam geproduceerd hout, op basis van een oordeel van de toetsingscommissie inkoop hout (TPAC).

TPAC oordeelde in oktober 2010 dat het Maleisische certificatiesysteem MTCS3 niet voldeed aan de TPAS-criteria ten aanzien van inheemse volken, omzetting van bos in andere vormen van landgebruik (conversie) en de eisen ten aanzien van de beschikbaarheid van kaarten. Mijn ambtsvoorganger heeft met het bestuur van MTCS (MTCC4) afgesproken dat de geconstateerde knelpunten zouden worden weggenomen door aanpassingen in het systeem, die binnen twee jaar aantoonbaar zouden zijn geïmplementeerd (voorjaar 2013).

Op 19 oktober 2011 werd het oordeel van TPAC over MTCS bekrachtigd door het College van Beroep van Stichting Milieukeur. Sindsdien is met diverse partijen overleg gevoerd, waaronder Nederlandse maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Daarnaast is regelmatig overlegd met betrokkenen in Maleisië over de voortgang bij de implementatie van de afspraken. MTCS is tot op heden niet geaccepteerd als bewijsmiddel voor duurzaam geproduceerd hout in het Rijksinkoopbeleid.

Ik vind het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. Nu de met Maleisië afgesproken implementatietermijn van twee jaar is verstreken, zal ik TPAC vragen om een oordeel over de mate waarin de in 2010 geconstateerde knelpunten zijn opgelost.

De stand van zaken is hiermee dat op dit moment FSC internationaal en PEFC internationaal, met uitzondering van MTCS, geaccepteerd zijn als bewijsmiddel voor duurzaam geproduceerd hout in het Rijksinkoopbeleid.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Timber Procurement Assessment Committee

X Noot
2

Timber Procurement Assessment System

X Noot
3

Malaysian Timber Certification Scheme

X Noot
4

Malaysian Timber Certification Council

Naar boven