30 977 AIVD

Nr. 105 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN VAN TOORENBURG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 99

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel de begroting als de meerjarencijfers voor de AIVD sinds de aanbieding van de begroting voor 2013 driemaal tussentijds zijn gewijzigd;

overwegende dat de jaarlijkse cyclus van begroting en verantwoording de Kamer niet in staat stelt de consequenties te overzien van de voorgenomen, de gerealiseerde en de voor een deel teruggedraaide bezuinigingen op de AIVD;

verzoekt de regering, de Algemene Rekenkamer te verzoeken onderzoek te doen naar de effecten van de opeenvolgende bezuinigingsvoorstellen op de organisatie en het werk van de AIVD,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Van Toorenburg

Naar boven