88 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels – 33125

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade) – 33126

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid – 33127

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 21 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Bilaterale lening IMF – 21501-07-872

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Groenboek Eurobonds – 21501-07-873

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 5-6 december 2011 – 21501-30-277

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 1 december 2011 – 21501-31-263

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Het Nieuwe Werken in relatie tot de wettelijke zorgplicht van de werkgever – 25883-207

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

SUWI-jaarplannen – 26448-473

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg – 28325-147

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak van geweld in huiselijke kring en in afhankelijkheidsrelaties (waaronder vrouwenopvang en binnen een professionele relatie in de zorg of ondersteuning) – 28345-117

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van der Veen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 december 2011, over de ontstane situatie op de intensive care van het VU Medisch Centrum – 29247-154

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot de overheveling van de TNF-alfaremmers naar de ziekenhuisbekostiging per 1 januari 2012 – 29477-178

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op brieven inzake de voorwaardelijke toelating bij de beoordeling lapatinib van NFK, BVN en NVMO – 29477-179

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen inzake nationale veiligheid (o.a. rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg, convenanten nationale veiligheid, brand Moerdijk en poldercrash 25 febr. 2009) – 29517-55

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Eerste voortgangsrapportage Actieprogramma "Minder regels, meer op straat" – 29628-285

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding VIBEG akkoord over de visserijmaatregelen in de beschermde Natura 2000 gebieden van de Noordzee – 29675-140

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede monitoringsrapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) – 30175-130

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Energielabel als hulpmiddel bij energiebesparing in gebouwen – 30196-157

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het rapport van bevindingen van de NVAO over de verbeterpotentie van vier opleidingen bij Hogeschool Inholland – 31288-248

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Onderhandelaarsakkoord mobiliteit passend onderwijs – 31497-85

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Planning ten aanzien van hoogspanningsverbindingen door woongebieden – 31574-22

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending rapportage 2011 Monitoring Commissie Code Banken – 32013-20

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Toezicht van DNB op de stabiliteit van banken" van de Algemene Rekenkamer – 32255-13

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezicht- en handhavingspraktijk private schuldbemiddeling – 32291-53

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Begeleidende brief bij de nota van wijziging inzake de Kaderwet VROM- en WWI-subsidies – 32537-5

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de vraag van het lid Dijkgraaf, gesteld tijdens de begrotingsbehandeling ELI, voor het onderdeel landbouw inzake het verschuiven van budget van Kennisbasisonderzoek en Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) naar praktijkonderzoek en innovatieregelingen om tot een verduurzamingsslag te komen (sts ELI) – 32637-19

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele – 32645-32

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen van de commissie over Verenigingen van Eigenaren – 32847-10

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere invulling inzake de notitie "De Toekomst van het Koninkrijk" – 32850-4

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën, de Outlook 2012 – 33000-IXA-6

minister van Financiën, J.C. de Jager – 20 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunten over drie nagekomen amendementen over de begroting van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2012 m.b.t. onder andere bezuinigingen op noodhulp en over EUR 2 mln. meer t.b.v. GFATM – 33000-V-124

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. de overdracht van de uitstapprogramma's voor prostituees aan gemeenten – 33000-VI-68

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontslag en benoeming Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – 33000-VII-106

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aangenomen moties die tijdens de begrotingsbehandeling BZK zijn ingediend – 33000-VII-108

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendement Spekman (33000 VII nr. 31) over het in de praktijk terugbrengen van de beslistermijn op een verblijfsvergunning asiel naar drie maanden – 33000-VII-109

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 19 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. de moties die zijn aangenomen tijdens de begroting 2012 van het ministerie van VWS – 33000-XVI-134

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan de VNG inzake aanvullende compensatie inzake "gratis" Nederlandse identiteitskaart – 33011-18

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-B-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-IV-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-VII-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 21 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Regelgeving van de WIA-uitkering – 2011Z25864

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 12 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over ouderparticipatiecrèches – 2011Z25906

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 12 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van Gate48 m.b.t. detentie Palestijnse kinderen – 2011Z25961

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 12 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Inhoudelijke beoordeling groeihormoonbehandeling – 2011Z26148

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Overzicht nog in te dienen wetsvoorstellen en AMvB's voor het zomerreces 2012 – 2011Z26394

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 15 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzamelbrief van december 2011 – 2011Z26758

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 20 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Naar boven