61 Stemmingen VWS

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (33000-XVI).

(Zie vergadering van 10 november 2011.)

In stemming komt het amendement-Van der Veen (stuk nr. 97) tot het invoegen van artikel 3a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Thieme (stuk nr. 131).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Voortman/Arib (stuk nr. 23, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 23 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Ortega-Martijn (stuk nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Leijten/Van Gerven (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 99, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 99 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Dijkstra (stuk nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Leijten/Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 130).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kooiman/Arib (stuk nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Dijkstra (stuk nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van der Veen (PvdA):

Voorzitter. Een begroting moet gebaseerd zijn op betrouwbare cijfers. De Algemene Rekenkamer heeft in zijn rapport van november jongstleden overtuigend aangetoond dat die betrouwbare cijfers bij het begrotingsvoorstel van VWS ontbreken. De minister kan volgens de Rekenkamer haar verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid van de zorg niet waarmaken. Desondanks presenteert de minister een begrotingsvoorstel waarbij de financiële risico's zeer aanzienlijk zijn. Mijn fractie is ervan overtuigd dat de snel opgevoerde marktwerking in de zorg aanleiding zal geven tot verdere forse overschrijdingen. Mijn fractie vindt dit onbegrijpelijk, ook in het licht van de economische situatie. Onnodige kostenoverschrijdingen zullen immers de burgers treffen in de vorm van het onnodig verkleinen van het basispakket, en hogere premies en eigen bijdrages. Bij mensen die dachten in de toekomst nog over een pgb te kunnen beschikken, zal dit nog eens extra doorwerken. Kortom, dit begrotingsvoorstel is onbetrouwbaar, waardoor we met onnodige tegenvallers te maken zullen krijgen. Het is een risico dat wordt afgewenteld op de premiebetalende burger en de mensen die zorg nodig hebben. Daarom zal mijn fractie tegen dit begrotingsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven