36 Stemmingen Werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenië

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het kabinetsstandpunt werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenië,

te weten:

  • - de motie-Van Gent over een Nederlandse "greencard" (29407, nr. 134);

  • - de motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. over onderzoek naar vrij verkeer van personen (29407, nr. 135).

(Zie vergadering van 21 december 2011.)

In stemming komt de motie-Van Gent (29407, nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. (29407, nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven