73 Stemmingen verhoging maximumsnelheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over verhoging van de maximumsnelheid,

te weten:

  • - de motie-De Rouwe over afzien van de snelheidsverhogingen (32646, nr. 15);

  • - de motie-De Rouwe over de kritische ontwerpelementen (32646, nr. 16);

  • - de motie-Bashir over de ringwegen rond Rotterdam, Utrecht en Amsterdam (32646, nr. 17);

  • - de motie-Verhoeven over terugdraaien van een snelheidsverhoging (32646, nr. 18);

  • - de motie-Van Gent/Slob over afzien van de voorgenomen verhoging van de maximumsnelheid (32646, nr. 19);

  • - de motie-Van Gent/Slob over handhaving van de 80 kilometerzones (32646, nr. 20);

  • - de motie-Van Gent c.s. over een milieueffectrapportage (32646, nr. 21);

  • - de motie-Slob/Van Gent over de verkeersveiligheid (32646, nr. 22);

  • - de motie-Slob c.s. over de luchtkwaliteit (32646, nr. 23).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Verhoeven (32646, nr. 18) is in die zin gewijzigd (32646, nr. 25) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de maximumsnelheid op een groot deel van de rijkswegen wil verhogen;

constaterende dat in het regeerakkoord staat dat indien nodig voor de luchtkwaliteit, geluidsbelasting of verkeersveiligheid een lagere maximumsnelheid geldt;

overwegende dat de minister de gevolgen van de verhoging van de maximumsnelheid per wegtraject gaat monitoren;

verzoekt de regering, een bepaalde snelheidsverhoging te heroverwegen indien uit monitoring blijkt dat deze knelpunten geeft op het gebied van verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluid en de Kamer hierover halfjaarlijks te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 26 (32646).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-De Rouwe (32646, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe (32646, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bashir (32646, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Verhoeven (32646, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Slob (32646, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Slob (32646, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (32646, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob/Van Gent (32646, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32646, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven