80 Stemmingen Ziekenhuisbekostiging

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over ziekenhuisbekostiging,

te weten:

  • - de motie-Van Gerven/Leijten over de aanschaf van dure apparatuur (33000-XVI, nr. 138);

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven