22 Stemmingen Wijziging Wtcg (33045)

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht (33045).

(Zie vergadering van 15 december 2011.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Tijdens de wetsbehandeling hebben wij duidelijk gemaakt dat onze fractie tegen het wetsvoorstel zal stemmen omdat een en ander niet inkomensafhankelijk wordt gemaakt, maar er in plaats daarvan een deksel op komt. Wij vinden de inkomensgrens voor die deksel te laag.

Het amendement van de heer Van der Staaij en mevrouw Dijkstra is later binnengekomen. Ondanks het feit dat het heel sympathiek oogt, zullen wij niet voor stemmen, omdat de dekking gevonden wordt in het nog verder verlagen van de inkomensgrens. Wij vinden dat kiezen uit twee kwaden, vandaar dat wij niet stemmen voor het amendement.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Klijnsma (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van der Staaij/Dijkstra (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Staaij/Dijkstra (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven