81 Stemmingen Huisartsenzorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over huisartsenzorg en tariefmaatregelen,

te weten:

  • - de motie-Van Gerven/Leijten over ongedaan maken van de tariefkorting (29247, nr. 155);

  • - de motie-Kuiken/Wiegman-van Meppelen Scheppink over de overschrijding in de huisartsenzorg (29247, nr. 157);

  • - de motie-Kuiken/Wolbert over de besparing op de topinkomens (29247, nr. 159);

  • - de motie-Dijkstra/Voortman over de overheveling van zorg van ziekenhuizen naar huisartsen (29247, nr. 161).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kuiken stel ik voor, haar motie (29247, nr. 159) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Leijten (29247, nr. 155).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuiken/Wiegman-van Meppelen Scheppink (29247, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkstra/Voortman (29247, nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven