76 Stemmingen Ganzenbeleid en wildbeheer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het ganzenbeleid en het wildbeheer,

te weten:

  • - de motie-Thieme over het doden van dieren in het wild (32372, nr. 75);

  • - de motie-Thieme over de kolgans en de grijze gans (32372, nr. 76);

  • - de motie-Thieme/Van Gerven over de luchtvaartveiligheid rond Schiphol (32372, nr. 77);

  • - de motie-Thieme over het Kroondomein het Loo (32372, nr. 78);

  • - de motie-Grashoff/Van Tongeren over een oplossing voor het ganzenvraagstuk (32372, nr. 79);

  • - de motie-Van Veldhoven/Jacobi over integrale uitvoering van het Ganzen-7-akkoord (32372, nr. 80);

  • - de motie-Van Veldhoven/Jacobi over overleg met de partijen achter het Ganzen-7-akkoord (32372, nr. 81);

  • - de motie-Van Veldhoven/Jacobi over een richtsnoer voor dodingsmethoden (32373, nr. 83).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Thieme stel ik voor, haar moties (32372, nrs. 76 en 32372, nrs. 78) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven/Jacobi (32372, nr. 81) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de relevante maatschappelijke partijen verenigd in de Ganzen-7 een akkoord hebben gesloten over bescherming van ganzen en de aanpak van de overlast als gevolg van ganzen;

verzoekt de regering, in goed overleg met de decentrale overheden en de partijen achter het Ganzen-7-akkoord de conceptnatuurwet waar nodig zo aan te passen dat deze overeenkomt met de afspraken zoals gemaakt in het Ganzen-7-akkoord;

verzoekt de regering voorts om in overleg met de Ganzen-7 en andere relevante partijen een richtsnoer op te stellen voor het gebruik van de verschillende dodingsmethoden, met het oog op het minimaliseren van dierenleed, binnen de context van onze internationale afspraken over toegestane methoden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 86 (32372).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Ik wil een stemverklaring afleggen bij de motie-Grashoff/Van Tongeren op stuk nr. 79. Het gevraagde uitstel van de inwerkingtreding van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, waarin de vergassingsmethode van ganzen door koolzuurgas mogelijk wordt gemaakt, steunt mijn fractie van harte, in de hoop dat van uitstel afstel zal komen.

De eerste overweging in de motie komt neer op de stelling dat het dodingsplan van de Ganzen-7 de basis kan vormen voor een oplossing van het ganzenvraagstuk. Die stelling delen we niet. Met deze kanttekening zullen we de motie steunen.

In stemming komt de motie-Thieme (32372, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Van Gerven (32372, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Grashoff/Van Tongeren (32372, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Jacobi (32372, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven/Jacobi (32372, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Jacobi (32372, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven