20 Stemmingen motie Wtcg

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van de wetten tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (32575 en 33045),

te weten:

(Zie vergadering van 15 december 2011.)

De voorzitter:

Mevrouw Klijnsma verzoekt om eerst te stemmen over haar motie op stuk nr. 11 alvorens te stemmen over de wetsvoorstellen en de overige moties.

In stemming komt de motie-Klijnsma c.s. (32575, 33045, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven