67 Stemmingen DigiNotar

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over DigiNotar en ICT-problemen bij de overheid,

te weten:

(Zie vergadering van 13 oktober 2011.)

De voorzitter:

De motie-Elissen (26643, nr. 205) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse overheid geen direct toezicht houdt (thans deels tweedelijnstoezicht) op alle kritische ICT-systemen en op de organisaties die werken met deze kritische ICT-systemen;

overwegende dat gebleken is dat het huidige toezicht tekortschiet;

verzoekt de regering om eerstelijnstoezicht in te stellen voor alle kritische ICT-systemen en de betrokken bedrijven en organisaties;

verzoekt de regering tevens om jaarlijks een overzicht van de systemen en organisaties waarvoor de overheid verantwoordelijk is naar de Kamer te sturen, zodat helder is welke bedrijven, organisaties en systemen onder dit strengere toezicht vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 221 (26643).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Elissen (26643, nr. 221).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven