87 Stemmingen Interparlementaire conferentie

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over een voorstel van de Voorzitters van het Poolse parlement inzake de vormgeving van een Interparlementaire Conferentie aangaande het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (33130, nr. 1).

De voorzitter:

Is dit een soort cliffhanger, mijnheer Bosma? Wilt u nu al het woord of straks?

De heer Bosma (PVV):

Als het mag nu. Wij willen graag het laatste woord, voorzitter. Dat wilde ik graag even gebruiken om u allereerst een gezegende kerst te wensen, maar ook om even mede te delen dat wij geacht willen worden tegen deze brief (33130, nr. 1) gestemd te hebben.

De voorzitter:

Goed, daar nemen wij kennis van. "Het laatste woord" gaat echter niet helemaal lukken, vrees ik.

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken te besluiten en de brief vast te stellen en te laten ondertekenen door de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dames en heren, waarde medeleden,

Met het einde van deze stemmingen is niet alleen een einde gekomen aan deze vergadering, maar ook aan een jaar dat op een enkele uitzondering na zou kunnen worden omschreven als een "normaal" jaar. In tegenstelling tot 2010 is het parlementaire proces niet onderbroken door verkiezingen. Wel heeft de Kamer voor het eerst sinds 1918 op een zaterdag plenair vergaderd. Ook in het afgelopen zomerreces is de Kamer plenair bijeen geweest.

Vermeldenswaard is ook dat de Kamer na vele jaren van discussie en een uitgebreide proefperiode in november jongstleden heeft besloten om de opzet van het mondelinge vragenuur te wijzigen. Met de uitbreiding van vier naar zes series mondelinge vragen en een nieuwe regeling voor aanvullende vragen heeft het mondelinge vragenuur naar mijn mening aan scherpte gewonnen. Dat blijkt ook uit de overwegend positieve reacties van kijkers en luisteraars. Het blijkt tevens uit uw eigen belangstelling voor deelname aan het vragenuur, want nog nooit waren er zo veel aangemelde vragen als het afgelopen jaar. Dat daaruit soms lastige keuzes moeten worden gemaakt, laat zich raden.

In 2011 heeft ook de jaarlijks uit te voeren parlementaire toekomst- en onderzoeksagenda meer vorm gekregen. Deze agenda, die voortvloeit uit het proces van parlementaire zelfreflectie, bevat onderwerpen die naar de mening van de Kamer dringend onderzocht moeten worden, of omdat de uitvoering van beleid ernstige vragen opwerpt of omdat een bepaald beleidsthema niet voortvarend genoeg door de regering wordt opgepakt. In 2010 zijn twee onderwerpen onderzocht. Dit jaar stonden er drie op de agenda van de Kamer. Twee hiervan zijn inmiddels afgerond. De afronding van het derde onderzoek, dat naar onderhoud en innovatie spoor, wordt verwacht in februari 2012. De Kamer heeft inmiddels besloten, volgend jaar drie onderwerpen te onderzoeken: effectiviteit en kosten van het Nederlands klimaat- en energiebeleid, kosten en prijzen van woningen en ICT-problemen bij de overheid. De toekomst- en onderzoeksagenda is hiermee een vast onderdeel geworden van de Kamerwerkzaamheden.

Ik wil u op dit moment niet overladen met een brij aan cijfers – en mijzelf ook niet – maar om de werklust van de Kamer te illustreren, noem ik toch een paar gegevens. We zijn er dit jaar, evenals vorig jaar, weer in geslaagd om alle begrotingshoofdstukken te behandelen, evenals zo'n 150 wetsvoorstellen, wat overigens het gebruikelijke aantal is. Verder behandelden we drie initiatiefwetsvoorstellen, elf minder dan in 2010. Er waren bovendien 49 spoed- en dertigledendebatten – dat is er één minder dan in 2010 – en twee interpellaties, wat er twee meer waren dan in 2010. Eigenlijk was het een gewoon, normaal vergaderjaar waarin heel veel werk is verzet. Het is een geweldige prestatie waarvoor ik niet alleen u dank, maar ook met nadruk al onze medewerkers, fractiemedewerkers en persoonlijk medewerkers.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Uiteraard wil ik ook een woord van dank uitspreken aan de bewindspersonen, op dit moment vertegenwoordigd door minister Rosenthal, voor de doorgaans goede samenwerking in het afgelopen jaar. Het is heel bijzonder dat u vandaag ook weer zo vriendelijk bent om deze stemmingen namens het kabinet bij te wonen. Het kost wat telefoontjes, maar dan heb je ook wat, of liever gezegd: iemand!

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Juist in deze tijd, waarin beelden de boventoon voeren, moeten we ons samen inzetten om de staatsrechtelijke rol van alle spelers in de parlementaire arena scherp voor het voetlicht te brengen. Die inzet vergt dat wij op een respectvolle wijze met elkaar omgaan.

Bij de aanbieding van het parlementair jaarboek 2011 heb ik enkele opmerkingen gemaakt over onze parlementaire democratie. Onze democratie, zo heb ik gezegd, is vitaler dan sommigen denken. Als Kamerleden vertegenwoordigen wij met elkaar de gehele Nederlandse bevolking. Juist in een scherp, op verschillende politieke visies gebaseerd debat, laat u aan de bevolking zien welke tegenstellingen er zijn en op welke wijze u daarna tot overeenstemming/besluitvorming komt. Dat na de soms felle woordenstrijd een compromis tot stand komt, is voor mij nog altijd het mooiste van onze parlementaire democratie.

Voordat ik afsluit, spreek ik tevens een woord van dank uit aan de journalisten, die ons met hun berichtgeving en vaak kritische commentaren scherp proberen te houden.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Geachte medeleden, ik rond nu echt af. Wij staan aan het begin van een reces vol verwachtingen voor wat de komende feestdagen en het nieuwe jaar ons gaan brengen. Het is een spannende periode voor met name onze collega's Sabine Uitslag en Sharon Dijksma, die met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaan. Zij worden op de voet gevolgd door Marianne Thieme, voor wie hetzelfde geldt vanaf 23 januari aanstaande. Niet alleen u, maar u allen wens ik alle goeds toe. Ik hoop dat u in de komende tijd van bezinning ook inspiratie opdoet in datgene wat ons allen bindt: het zijn van volksvertegenwoordiging binnen een parlementaire democratie. Ik wens u goede kerstdagen en een voorspoedig 2012.

(geroffel op de bankjes)

Sluiting 22.52 uur.

Naar boven