75 Stemmingen Wapenexportbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het wapenexportbeleid,

te weten:

  • - de motie-El Fassed c.s. over de drempelwaarde (22054, nr. 181);

  • - de motie-El Fassed c.s. over een internationaal wapenhandelverdrag (22054, nr. 183);

  • - de motie-Voordewind over geen wapenexportvergunning aan Egypte (22054, nr. 184);

  • - de motie-Voordewind/El Fassed over richtlijnen voor toetsing (22054, nr. 185);

  • - de motie-Voordewind over een "nee, tenzij-benadering" (22054, nr. 186);

  • - de motie-Van Vliet over geen vergunningen voor wapenexporten naar lidstaten van de OIC (22054, nr. 187).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-El Fassed c.s. (22054, nr. 181).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-El Fassed c.s. (22054, nr. 183).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind (22054, nr. 184).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/El Fassed (22054, nr. 185).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind (22054, nr. 186).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Vliet (22054, nr. 187).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Berndsen (D66):

Voor alle zekerheid merk ik op dat D66 geacht wil worden voor de motie op stuk nr. 181 te hebben gestemd.

De voorzitter:

De motie blijft aangenomen.

Naar boven