69 Stemmingen Financiën

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-IXB).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Gisteren, tijdens het debat over de Najaarsnota, heeft mijn fractie aangegeven aanvullende informatie te wensen over de voorwaarden waaronder de bilaterale lening aan het IMF tot uitbetaling kan komen. Wij hechten er met name aan dat niet slechts enkele, maar nagenoeg alle landen binnen de eurozone zullen bijdragen aan de IMF-lening. Het kabinet heeft vanochtend per brief aangegeven dat de storting van de Nederlandse bijdrage ook gekoppeld wordt aan de bijdrage van andere eurolanden. Met deze toezegging is voor mijn fractie de situatie ontstaan dat wij steun kunnen verlenen aan de bilaterale lening aan het IMF en derhalve ook zullen instemmen met de suppletoire begroting.

In stemming komt het amendement-Tony van Dijck (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden, tegen beleidsartikel 4 van de departementale suppletoire begrotingsstaat te hebben gestemd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven