27 Stemmingen Geluidproductieplafonds

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (32252),

te weten:

(Zie wetgevingsoverleg van 27 juni 2011.)

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven (32252, nr. 39) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in SWUNG I beheerders alleen verantwoordelijk worden gesteld voor geluidsoverschrijding veroorzaakt door de eigen geluidsbron onder rijksverantwoordelijkheid;

constaterende dat op sommige plekken sprake is van geluidsoverschrijding door meerdere bronnen, zoals snelwegen, spoorwegen, luchtvaart en/of regionale wegen;

constaterende dat voor nieuwbouw reeds in de bouwplannen rekening dient te worden gehouden met de geluidsnormen, en met cumulatie van geluid;

constaterende dat SWUNG I niet voorziet in een oplossing voor geluidsoverlast veroorzaakt door meerdere geluidsbronnen voor bestaande gebouwen;

constaterende dat de regering nog werkt aan SWUNG II, waarin geluidproductieplafonds voor gemeentelijke en provinciale bronnen worden overwogen;

overwegende dat overschrijding van het geluidsproductieplafond (met name) waar dit leidt tot te hoge binnenwaarden kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten en het daarom onwenselijk is dat deze binnennormen worden overschreden;

verzoekt de regering, in de uitwerking van SWUNG II te komen met een kader waarin een maximale waarde voor de binnennorm, gebaseerd op de gecumuleerde geluidsbelasting van alle bronnen van alle beheerders, wordt gewaarborgd, en daarin ook de verantwoordelijkheden van de verschillende beheerders, decentraal en nationaal, voor de handhaving hiervan vast te leggen;

verzoekt de regering voorts, in deze uitwerking de verantwoordelijkheden voor de te nemen maatregelen bij overschrijding van de binnennorm vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 49 (32252).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven (32252, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven