56 Stemmingen Begroting Financiën

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (33000-IXB).

(Zie vergadering van 6 oktober 2011.)

De voorzitter:

Het amendement-Dikkers (stuk nr. 5) is ingetrokken.

Het amendement-Voordewind (stuk nr. 6) is ingetrokken.

Ik stel vast dat hiermee wordt ingestemd.

In stemming komt het amendement-Voordewind/Van der Staaij (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven