74 Stemmingen Kindermishandeling

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over kindermishandeling,

te weten:

  • - de motie-Kooiman/Arib over de multidisciplinaire aanpak kindermishandeling (31015, nr. 70).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven