33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2011

Met deze brief en bijlagen informeer ik uw Kamer over de wijze waarop ik de moties, aangenomen tijdens de plenaire behandeling van het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), ten uitvoer zal brengen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

De minister voor Immigratie & Asiel,

G. B. M. Leers

Moties aangenomen bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (inclusief de onderdelen integratie en volkshuisvesting)

33 300-VII, nr. 28 (gewijzigd, was nr. 10)

De motie-Heijnen over een onderzoek naar een bonus-malussysteem voor plaatsing WSW en Wajong.

Reactie

Onderzoek wordt uitgevoerd. De Tweede Kamer wordt voor 1 juli 2012 geïnformeerd over de uitkomst daarvan.

33 300-VII, nr. 29 (gewijzigd, was nr. 11)

De motie-Heijnen over het aantal stageplaatsen/leerbanen.

Reactie

Dit onderwerp wordt opgenomen in de nota Strategisch personeelsbeleid Rijk 2020. De nota wordt uiterlijk 1 november 2012 aan de Tweede Kamer gezonden.

Zie ook separate brief aan TK (7 december 2011, kenmerk 2012–2000546066).

33 300-VII, nr. 12

De motie-Heijnen/Schouw over integriteit in het openbaar bestuur.

Reactie

De uitvoering van deze motie impliceert dat de genoemde aspecten in de regelingen die er voor de verschillende typen van politieke ambtsdragers zijn, eerst nader worden bekeken. Nagegaan moet worden of er wijzigingen noodzakelijk zijn en vanuit welke invalshoeken dit dient te gebeuren. Overeenkomstig de motie zal er met de verschillende beroepsgroepen en koepels van decentrale overheden overlegd worden. Over de uitkomsten hiervan zal de Tweede Kamer in het najaar van 2012 worden geïnformeerd.

33 300-VII, nr. 14

De motie-Van der Burg c.s. over een deltaplan ICT.

Reactie

Naast de specifieke aandacht voor de kwaliteit van de ICT projectuitvoering, is bij het indiening van de motie een nadrukkelijke relatie gelegd met harmonisatie van regelgeving en begrippen over meerdere beleidsterreinen heen. Dat raakt de terreinen van andere bewindspersonen en daarom zal de motie in het kabinet worden besproken.

De elementen uit de motie die de portefeuille van de minister van BZK betreffen (ICT van de rijksdienst) zullen, in het licht van de I-strategie – die ook door de Kamer is geagendeerd – en de uitvoering van het programma Compacte Rijksdienst, worden uitgevoerd.

33 300-VII, nr. 15

De motie-Van der Burg c.s. over de informatievoorziening inzake ICT-projecten.

Reactie

De evaluatie van de informatievoorziening inzake ICT-projecten loopt. In de Jaarrapportage bedrijfsvoering over 2011 (3e woensdag in mei 2012) zullen de aanpassingen zijn verwerkt. Voor zover elementen dan niet aangeleverd zijn, zal worden aangegeven of en wanneer dat wel kan.

33 300-VII, nr. 18

De motie-Koopmans/Van der Burg over concentratiesteden.

Reactie

De Tweede Kamer is op 16 november geïnformeerd (TK 31 490, nr. 78) over de vraag waarop het Kabinet hier verder mee omgaat.

33 300-VII, nr. 30 (gewijzigd, was nr. 19)

De motie-Schouw/Hachchi over doelstellingen voor een evenwichtig en toekomstbestendig personeelsbestand.

Reactie

Dit onderwerp wordt opgenomen in de nota Strategisch personeelsbeleid Rijk 2020. De nota wordt uiterlijk 1 november 2012 aan de Tweede Kamer gezonden.

Zie ook separate brief aan TK (7 december 2011, kenmerk 2012–2000546066).

33 300-VII, nr. 54

De motie-Taverne c.s. over de rechtsprekende taak van de Raad van State.

Reactie

In de eerste helft van 2012 ontvangt de Tweede Kamer een reactie over dit onderwerp van de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tezamen. De minister van Veiligheid en Justitie is in eerste instantie verantwoordelijk voor de organisatie van de bestuursrechtspraak.

33 300-VII, nr. 58

De motie-Schouw/Van Raak over de benoemingsprocedure voor de vicepresident van de Raad van State.

Reactie

De Kamer ontvangt hierover nog een inhoudelijke reactie.

33 300-VII, nr. 64

De motie-Ortega-Martijn/Van Bochove over een «Early Warning» systeem.

Reactie

Ik heb eerder dit jaar tijdens regulier overleg met de gemeente Almere toegezegd de ontwikkeling van het early warning system te ondersteunen met kennis en kunde. Ik zal met de gemeente Almere onderzoeken of regelgeving de ontwikkeling van dit systeem belemmert en indien nodig met de relevante departementen bekijken of aanpassing van regelgeving mogelijk is. Ik zal u informeren over de resultaten in mijn brief aan uw Kamer over de evaluatie van het Ortega-traject, die ik u het eerste kwartaal van 2012 zal toesturen.

33 300-VII, nr. 69

De motie-De Boer/Ortega-Martijn over het tijdelijk verhuren van woningen die te koop staan.

Reactie

In reactie op deze motie heb ik uw Kamer toegezegd, zo mogelijk in de brief over Huur op Maat, nader in te gaan op de mogelijkheden daartoe. Beoogd wordt deze brief zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te sturen.

33 300-VII, nr. 71

De motie-Van Bochove/De Boer over het functioneren van verenigingen van eigenaren.

Reactie

Conform de motie zal worden bezien hoe het functioneren van verenigingen van eigenaren kan worden verbeterd, in de context dat primair de verenigingen van eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor hun functioneren. Daartoe zal allereerst begin 2012 het al eerder uitgevoerde inventariserende onderzoek naar het functioneren van VVE’s (en de mate waarin VVE’s slapende zijn) worden herhaald. Dit onderzoek zal worden uitgebreid met een module waarin aan gemeenten en andere relevante partijen wordt gevraagd welke concrete maatregelen zij denkbaar achten ter verbetering van het functioneren van VVE’s.

Parallel hieraan zal met de branche en certificerende instellingen worden besproken welke maatregelen er denkbaar zijn om de kwaliteit van administrateurs (i.c. professionele beheerders) te verhogen en te zorgen dat zo veel mogelijk administrateurs hieraan gaan voldoen (voorkomen van free-ridergedrag). In het tweede kwartaal van 2012 zal de Kamer over de resultaten worden geïnformeerd.

33 300-VII, nr. 74

De motie-Verhoeven/Van Bochove over inschrijving van vve's bij de Kamer van Koophandel.

Reactie

Zoals aangegeven bij de indiening van de motie zal worden bezien in hoeverre het mogelijk is de administratieve lasten dan wel kosten verband houdende met de verplichte inschrijving van Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) bij de Kamer van Koophandel te verminderen. Daartoe zal primair worden bezien in hoeverre het mogelijk is deze inschrijving kosteloos te maken. Verder zal worden bekeken in hoeverre het mogelijk is de inschrijving zelf te vereenvoudigen, dan wel wat de voor- en nadelen zijn van het schrappen van de verplichte inschrijving. Een vorm van (eenmalige) registratie van het bestuur van de VVE blijft wenselijk om te kunnen weten wie er bevoegd is juridische en/of financiële handelingen namens de vereniging aan te kunnen gaan en wie er aangesproken kan worden door bijvoorbeeld de gemeente, de notaris, de (aspirant)koper.  In die zin ligt er ook een duidelijke relatie met motie nr. 71 waarin de regering wordt opgeroepen het functioneren van VVE’s te bevorderen.

33 300-VII, nr. 76

De motie-Verhoeven over de effectiviteit van de starterslening.

Reactie

Zie mijn reactie op motie nr. 79.

33 300-VII, nr. 78

De motie-Lucassen over een te hoge voorlopige toekenning van de huurtoeslag.

Reactie

Ik zal de motie uitvoeren door in overleg met de Belastingdienst nader onderzoek te doen naar (door de Belastingdienst te implementeren) verdere maatregelen om inkomensschattingen te verbeteren en onterechte / te hoge voorlopige toekenningen eerder stop te zetten.

Hierover wordt u door de Belastingdienst in de eerste helft van 2012 geïnformeerd.

33 300-VII, nr. 79

De motie-Lucassen c.s. over het vergroten van kansen voor starters.

Reactie

In reactie op deze motie heb ik uw Kamer toegezegd een evaluatie van de regelingen en hindernissen voor starters op de (koop)woningmarkt te willen uitvoeren. Het onderzoek zal begin 2012 gestart worden en naar verwachting in het voorjaar aan de Tweede Kamer kunnen worden aangeboden. Een onderzoek naar de effectiviteit van de starterslening, zoals opgenomen in motie nr. 76 van de heer Verhoeven, zal daarbij worden meegenomen.

33 300-VII, nr. 80

De motie-Voortman/Monasch over de leegstand van rijksgebouwen.

Reactie

De motie wordt door de minister van Financiën in behandeling genomen.

33 300-VII, nr. 83

De motie-Van Dam/Sterk over overleg met het Landelijk Overleg Minderheden.

Reactie

Mijn departement is in gesprek met de LOM-SWV’n hoe ze hun netwerk en expertise kunnen borgen. De LOM-SWV’n zijn in de gelegenheid gesteld van start te gaan met de borging van hun netwerk en expertise in 2012. Ook over de mogelijkheden van de LOM-SWV’n om zich in te zetten voor burgerschap en integratie na de intrekking van de WOM zijn er gesprekken gaande met mijn departement. De LOM-SWV’n hebben daartoe ook ideeën ontwikkeld. De Tweede Kamer zal bij de indiening van het wetsvoorstel ter intrekking van de WOM worden geïnformeerd over de uitvoering van de motie Van Dam/Sterk. Volgens planning zal vóór het zomerreces van 2012 het wetsvoorstel ter intrekking van de WOM bij de Tweede Kamer worden ingediend.

33 300-VII, nr. 84

De motie-Van Dam/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over tewerkstellingsvergunningen voor ongeschoolde arbeid.

Reactie

De motie wordt door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in behandeling genomen.

33 300-VII, nr. 88

De motie-Karabulut over taaltrajecten op de werkvloer.

Reactie

Hoofdregel is dat het leren van de Nederlandse taal de eigen verantwoordelijkheid is van de migrant. Maar mede met het oog op het voorkómen van onveilige situaties op het werk, dragen ook werkgevers een verantwoordelijkheid. Het kabinet is in het kader van de arbeidsmigratie uit de EU in gesprek met de vertegenwoordigers van de uitzendorganisaties over de betrokkenheid van werkgevers bij taalonderwijs. De betrokkenheid van werkgevers bij het leren van de taal is ook een onderwerp in de nationale intentieverklaring van partijen betrokken bij de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten uit de EU. Ik zal gevolg aan deze motie geven door met werkgeversorganisaties en kennisinstituten in overleg te treden over taaltrajecten op de werkvloer. In het voorjaar van 2012 zal ik u over de resultaten berichten.

33 300-VII, nr. 89

De motie-Sterk/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over een sociaal leenstelsel voor migranten.

Reactie

Met betrekking tot deze motie kan ik u toezeggen dat ik een onderzoek zal uitvoeren naar de noodzaak en financiële mogelijkheden van een sociaal leenstelsel voor Europese arbeidsmigranten. Ik zal de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk 1 april 2012 aan uw Kamer doen toekomen.

33 300-VII, nr. 90

De motie-Sterk/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over een verbod op qat.

Reactie

Een onderzoek van het Trimbosinstituut naar het qatgebruik onder Somaliers (omvang, aard en sociaal- maatschappelijke problemen die met het qatgebruik samengaan) is afgerond en zal begin 2012 aan uw Kamer worden aangeboden. Op grond van de onderzoeksresultaten zullen de betrokken ministers zich beraden op de te nemen stappen.

33 000-VII, nr. 94 (gewijzigd, was nr. 20)

De motie-Schouw over Waterschapstaken.

Reactie

Zoals in het overleg reeds werd aangegeven zal de regering niet voorstellen om de waterschappen op te heffen en de taken daarvan over te hevelen naar de provincies. Dat laat onverlet dat het kabinet, bij monde van de Staatssecretaris van IenM, gaarne bereid is om de Kamer in te lichten over de organisatie van het waterbeheer, het streven naar meer doelmatigheid op dat gebied en de rol van waterschappen en andere overheden daarin. Deze informatie kan ontleend worden aan reeds bestaande informatie.

Moties aangenomen bij het onderdeel Immigratie en Asiel van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

33 300-VII, nr. 38

De motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. over kinderopvang in land van herkomst.

Reactie

Op dit moment loopt er al een samenwerking met enkele Europese landen voor het opzetten van een opvanghuis voor terugkerende amv's in Afghanistan. In het kader van de herijking van het amv-beleid wordt uw Kamer hierover begin 2012 geïnformeerd.

33 300-VII, nr. 39

De motie-Gesthuizen c.s. over een verblijfsvergunning voor uitgeprocedeerde ex-amv's.

Reactie

Deze motie is gericht aan de Tweede Kamer, namelijk om voortvarend te werk te gaan met het wetsvoorstel van Spekman.

33300-VII, nr. 42

De motie-Knops c.s. over het terugnemen van de eigen onderdanen.

Reactie

Op de motie-Knops c.s. verzoekt de regering bij alle contacten met landen die onvoldoende meewerken aan het terugnemen van hun onderdanen deze kwestie aan de orde te stellen en desnoods door middel van sancties deze landen te bewegen hun onderdanen terug te nemen,

Het Kabinet, onder leiding van de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kent een strategische landenbenadering, waarbij terugkeer gekoppeld wordt aan andere aspecten van de bilaterale relaties met Nederland. Voor een aantal terugkeerlanden geldt dat medewerking aan terugkeer niet gerealiseerd en bestendigd zal worden zonder de terugkeerproblematiek als integraal onderdeel van het buitenlands beleid te benaderen. Deze koppeling kan, zoals de motie suggereert, bijvoorbeeld bestaan uit het benadrukken van het belang van terugkeer tijdens gesprekken die andere bewindslieden voeren met bepaalde herkomstlanden, maar ook door medewerking aan terugkeer als voorwaarde te stellen aan het inwilligen van bepaalde verzoeken die herkomstlanden hebben.

Deze motie zie ik dan ook als ondersteuning van het staand beleid, zoals uiteen gezet in de kamerbrieven «Terugkeer in het vreemdelingenbeleid» en «Internationale migratie en ontwikkeling» .

33 300-VII, nr. 43

De motie-Knops/Van der Staaij over sneller besluiten over asielaanvragen.

Reactie

Dit punt wordt meegenomen in de uitwerking van de herijking van het amv-beleid, waarover uw Kamer begin 2012 zal worden geïnformeerd.

33 300-VII, nr. 95 (t.v.v. 45)

De motie-Dibi/Voordewind over afrekenen op concrete aantallen.

Reactie

Deze motie is gericht aan de Tweede Kamer.

33 300-VII, nr. 48

De motie-Voordewind c.s. over het slechten van administratieve barrières.

Reactie

In afstemming met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal ik uw Kamer in de eerste helft van 2012 een reactie doen toekomen.

33 300-VII, nr. 51

De motie-Van der Staaij/Knops over de rapportage over de vreemdelingenketen.

Reactie

Ik voer de motie uit. Bij de eerstvolgende rapportage vreemdelingenketen zal ik u informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Naar boven