85 Stemmingen pgb

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het pgb,

te weten:

  • - de motie-Voortman c.s. over een aanbod in zorg in natura (25657, nr. 90);

  • - de motie-Dijkstra over het 10-uurscriterium (25657, nr. 91).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (25657, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkstra (25657, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven