44 Stemmingen Mijnbouw

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over mijnbouw,

te weten:

  • - de motie-Van Tongeren/Samsom over het niet zetten van onomkeerbare stappen (32849, nr. 10);

  • - de motie-Van Tongeren/Samsom over verwijderen van overbodige infrastructuur (32849, nr. 11);

  • - de motie-Van Tongeren/Samsom over een nulmeting (32849, nr. 12);

  • - de motie-Van Tongeren/Samsom over bescherming van de grondwaterkwaliteit (32849, nr. 13);

  • - de motie-Samsom c.s. over de winning van schaliegas (32849, nr. 14);

  • - de motie-Ouwehand over een verbod op winning van schalie- en steenkoolgas (32849, nr. 15).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren/Samsom (32849, nr. 13) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voorzorgsprincipe zou moeten gelden voor activiteiten die een risico vormen voor de veiligheid van ons drinkwater;

verzoekt de regering om in overleg met de drinkwaterbedrijven voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de grondwaterkwaliteit te nemen en die zo nodig in het beoordelingskader van de Mijnbouwwet te verankeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (32849).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Samsom (32849, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Samsom (32849, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Samsom (32849, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren/Samsom (32849, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Samsom c.s. (32849, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (32849, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven