78 Stemmingen Inhandenstelling rapporten Algemene Rekenkamer

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van het Presidium over inhandenstelling van rapporten van de Algemene Rekenkamer (33128, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de Commissie voor de Rijksuitgaven te besluiten en, in afwijking van artikel 21a, tweede lid van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, in 2012 te experimenteren met het direct in handen stellen van rapporten van de Algemene Rekenkamer aan de meest aangewezen commissies.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Nu dit voorstel met algemene stemmen is aangenomen, kan het in werking treden.

Naar boven