72 Stemmingen motie Europese top

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de agenda van de Europese top,

te weten:

(Zie vergadering van 7 december 2011.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven