24 Stemmingen Vreemdelingen- en asielbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het vreemdelingen- en asielbeleid,

te weten:

  • - de motie-Schouw over de rapportage over INDiGO (30573, nr. 80);

  • - de motie-Schouw c.s. over de kostenopbouw van de leges (30573, nr. 81);

  • - de motie-Schouw c.s. over de effecten van de legesverhoging (30573, nr. 82);

  • - de motie-Voordewind over aanbevelingen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (30573, nr. 83);

  • - de motie-Spekman c.s. over voortzetting van de Perspectiefaanpak (30573, nr. 84);

  • - de motie-Spekman c.s. over een vergelijkend onderzoek (30573, nr. 85).

(Zie vergadering van 20 december 2011.)

De voorzitter:

De motie-Schouw (30573, nr. 80) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het systeem INDiGO in grote mate beheersproblemen ondervindt, daardoor nog steeds niet volledig functioneert en reeds een budgetoverschrijding kent van meer dan 40 mln.;

overwegende dat nog belangrijke stappen moeten worden gezet, zowel in technologisch als in organisatorisch opzicht, voordat het systeem volledig in gebruik kan worden genomen;

spreekt uit dat de regering in haar driemaandelijkse rapportage over INDiGO in ieder geval rapporteert over risicoscenario's, stabiliteit van het systeem, beheer en managementsturing, de geboekte vooruitgang, de gevolgen voor de invoering van de Wet modern migratiebeleid en over de gevolgen voor het budget,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Schouw en Van Nieuwenhuizen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 88 (30573).

De motie-Schouw c.s. (30573, nr. 82) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de leges die worden geheven voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning worden verhoogd;

overwegende dat een verhoging van de leges effect zal hebben op de verblijfsaanvragen van de diverse migrantengroepen;

verzoekt de regering, de Kamer in het najaar van 2012 te informeren over de effecten van de expliciet door deze regering voorgestane verhoging van de leges op reguliere aanvragen en gezinsmigratie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 89 (30573).

De motie-Voordewind (30573, nr. 83) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de uitwerking van het vreemdelingenbeleid in individuele gevallen regelmatig tot maatschappelijke verontwaardiging leidt;

constaterende dat de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken een advies heeft uitgebracht over het betrekken van het lokale bestuur en de lokale gemeenschap bij de uitoefening van de discretionaire bevoegdheid;

van mening dat de aanbevelingen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken kunnen bijdragen aan een vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor het vreemdelingenbeleid, een verminderde druk op de verantwoordelijke bewindspersonen en zicht biedt op een meer open en rationele discussie over deze problematiek;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk de Kamer te informeren of en, zo ja, op welke wijze de aanbevelingen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken in beleid worden omgezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Voordewind en Knops. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 90 (30573).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schouw/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (30573, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (30573, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schouw c.s. (30573, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voordewind/Knops (30573, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (30573, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (30573, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven