32 Stemmingen Thuisonderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over thuisonderwijs,

te weten:

(Zie vergadering van 21 december 2011.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Ham stel ik voor, zijn motie (33000-VIII, nr. 149) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Çelik (33000-VIII, nr. 150).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Çelik (33000-VIII, nr. 151).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Excuus. De Partij voor de Dieren wordt geacht tegen de motie-Jasper van Dijk/Çelik (33000-VIII, nr. 150) te hebben gestemd.

De voorzitter:

De motie blijft verworpen.

Naar boven