82 Stemmingen motie SZW

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (33000-XV),

te weten:

  • - de motie-Ortega-Martijn/Voordewind over ratificatie ILO Verdrag 189 (33000-XV, nr. 60).

(Zie vergadering van 14 december 2011.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ortega-Martijn stel ik voor, haar motie (33000-XV, nr. 60) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven