34 Stemmingen Epd

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het epd,

te weten:

  • - de motie-Gerbrands/Leijten over staken van de gegevensuitwisseling (27529, nr. 91);

  • - de motie-Gerbrands/Leijten over beëindiging van de financiële medewerking (27529, nr. 92);

  • - de motie-Kuiken over misbruik van het LSP door zorgverzekeraars (27529, nr. 93);

  • - de motie-Leijten/Gerbrands over een sanctieregime voor zorgverzekeraars (27529, nr. 94);

  • - de motie-Leijten/Gerbrands over geen gedwongen aansluiting op het epd-LSP (27529, nr. 95);

  • - de motie-Leijten/Gerbrands over burgers die niet in het epd-LSP opgenomen willen worden (27529, nr. 96);

  • - de motie-Omtzigt over privacybescherming (27529, nr. 97);

  • - de motie-Voortman over verplichte aansluiting bij het landelijk schakelpunt (27529, nr. 98).

(Zie vergadering van 21 december 2011.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Leijten/Gerbrands (27529, nr. 94) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De motie-Kuiken (27529, nr. 93) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zorgverzekeraars onder geen beding toegang mogen krijgen tot het landelijk schakelpunt, regionale zorgsystemen en tot de gegevens in het elektronische patiëntendossier;

van mening dat winstdoelstellingen of andere commerciële belangen voor de zorgverzekeraar prikkels kunnen opleveren om zich toegang te verschaffen tot gegevens uit het elektronisch patiëntendossier;

van mening dat die prikkels tegengaan gaan moeten worden en dat een maximale boete van € 18.500 niet in verhouding staat tot het mogelijk verkregen voordeel;

verzoekt de regering: 1. de wetgeving zo aan te passen dat bij een eerste overtreding een passende boete opgelegd wordt die openbaar gemaakt moet worden, waarbij de boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 100.000 is; 2. de verzekerden, wiens polis het betreft, de mogelijkheid te geven de zorgverzekering en de aanvullende verzekering per direct op te zeggen; 3. bij een tweede overtreding binnen vijf jaar alle verzekeringsnemers van de zorgverzekeraar het recht te verlenen de zorgverzekering en de aanvullende polis op te zeggen; 4. voorts binnen het sanctieregime de mogelijkheid te onderzoeken om een zorgverzekeraar die herhaaldelijk de wet overtreedt, de vergunning tot het voeren van een zorgverzekering te ontnemen en de Kamer op dit punt te informeren voor 1 april 2012; 5. op dit punt te handhaven en te controleren en de Kamer voor 1 juli 2012 te informeren op welke wijze deze controle en handhaving wordt uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Kuiken, Omtzigt, Leijten en Gerbrands. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 99 (27529).

De motie-Voortman (27529, nr. 98) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat enkele zorgverzekeraars bij de contractering voorwaarden stellen dat zorgaanbieders zich aan moeten sluiten bij het landelijk schakelpunt;

van mening dat de keuzevrijheid van zorgaanbieders en cliënten bepalend moet zijn in de keuze of en hoe zij patiëntengegevens uitwisselen;

van mening dat zorgverzekeraars geen bindende voorwaarden moeten stellen ten aanzien van het landelijk schakelpunt, zeker niet in het overgangsjaar 2012, totdat algemene eisen voor gegevensuitwisseling door de verschillende beroepsgroepen zijn vastgesteld;

verzoekt de regering:

  • - hierover met zorgverzekeraars in overleg te treden en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren;

  • - de Kamer voor 1 mei 2012 te informeren over het aantal zorgverzekeraars dat deze eis gesteld heeft voor 2012, het aantal zorgverleners dat niet aan deze eis wil voldoen en de gevolgen van het al dan niet verplicht stellen van aansluiting bij het landelijk schakelpunt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 100 (27529).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Gerbrands/Leijten (27529, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerbrands/Leijten (27529, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kuiken c.s. (27529, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten/Gerbrands (27529, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Gerbrands (27529, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (27529, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voortman/Kuiken (27529, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven