26 Stemmingen Geluid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over geluid,

te weten:

  • - de motie-Paulus Jansen/Samsom over kinderdagverblijven aanwijzen als geluidgevoelige objecten (27664, nr. 70);

  • - de motie-Paulus Jansen over geluidgevoelige ruimten in gebouwen met onderwijsbestemming (27664, nr. 71);

  • - de motie-Paulus Jansen/Samsom over woonvertrekken in penitentiaire, justitiële jeugd- en tbs-inrichtingen (27664, nr. 72);

  • - de motie-Van Veldhoven over de werkruimte van 1,5 dB (27664, nr. 73);

  • - de motie-Samsom/Van Veldhoven over aanvullende eisen voor het actieplan (27664, nr. 74).

(Zie vergadering van 20 december 2011.)

De voorzitter:

De motie-Paulus Jansen/Samsom (27664, nr. 70) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat artikel 2 van het Besluit geluid milieubeheer medische kinderdagverblijven aanwijst als geluidgevoelige objecten;

overwegende dat ook in gewone kinderdagverblijven kinderen langdurig aanwezig zijn en zelfs slapen;

overwegende dat kinderdagverblijven dienen te beschikken over een buitenspeelruimte, die aan de geluidbelaste zijde van het gebouw mag liggen;

verzoekt de regering om alle gebouwen met de bestemming kinderdagverblijf aan te wijzen als geluidgevoelige objecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 75 (27664).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Paulus Jansen/Samsom (27664, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (27664, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen/Samsom (27664, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (27664, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Samsom/Van Veldhoven (27664, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven