18 Stichting Zonnehuizen

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 21 december 2011 over Stichting Zonnehuizen.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Je staat behoorlijk in de kou als je vier dagen voor kerst te horen krijgt dat je je salaris maar gedeeltelijk krijgt, terwijl je al maanden zucht onder een mogelijk faillissement van de zorginstelling waarvoor je met hart en ziel werkt. Dan mag de overheid niet wegkijken als zij de boel betaalt en bepaalt, omdat zij immers zorg laat verlenen aan mensen met een indicatie.

Mijn eerste motie biedt de staatssecretaris een charmante uitweg om het salaris wel te betalen. Dan kan namelijk gewoon via de huidige regels. Dat tast ook niet het voornemen tot het vrijelijk failliet laten gaan van zorginstellingen aan – daarover gaat mijn tweede motie – maar het garandeert wel het salaris van het personeel.

De eerste motie die ik indien, luidt als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er 1200 mensen bij Zonnehuizen werken;

constaterende dat het personeel vier dagen voor kerst te horen heeft gekregen dat het niet (volledig) betaald zal worden voor het gedane werk;

constaterende dat de motie-Leijten in de Kamer is aangenomen, die ertoe oproept dat de kwaliteit en continuïteit van zorg gegarandeerd moeten zijn;

overwegende dat juist het personeel die kwaliteit en continuïteit biedt;

verzoekt de regering, het salaris voor het personeel van Zonnehuizen te garanderen door de zorgkantoren dit deel toch uit de gestaakte bevoorschotting te laten overmaken, met als specifiek doel het uitbetalen van het personeel,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 163 (31839).

Mevrouw Leijten (SP):

Dat dit kabinet van de zorgmarkt een volledig vrije markt maakt, is bekend. Dat faillissementen en overnames plaatsvinden is een onderdeel daarvan. Die markt moet dan wel zo transparant mogelijk zijn.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verkoopboek (het zogenaamde bidbook) voor de Zonnehuizen en het terugvalplan (het zogenaamde "plan B") geheim zijn, ook voor direct betrokkenen zoals personeel en cliënten dan wel de hen vertegenwoordigende raden;

constaterende dat dit kabinet stelt dat zorginstellingen vrijelijk failliet kunnen gaan en moeten kunnen worden overgenomen volgens het marktprincipe;

van mening dat er dan een transparante markt moet zijn;

verzoekt de regering, de verkoop van de Zonnehuizen openbaar te (laten) maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 164 (31839).

Mevrouw Bouwmeester (PvdA):

Voorzitter. De Partij van de Arbeid maakt zich ernstig zorgen over de continuïteit en de kwaliteit van zorg. Daarbij vinden wij het echt verschrikkelijk dat er medewerkers zijn die als gevolg van falend bestuur en falend toezicht met Kerstmis niet het volledige bedrag krijgen waarop zij recht hebben. Daardoor kunnen mensen misschien niet hun kerstinkopen doen of niet met hun kinderen een dagje op stap gaan. De staatssecretaris heeft toegezegd dat er een noodpotje komt waardoor geen enkel personeelslid met Kerstmis geld te kort heeft. Verder heeft zij toegezegd dat de continuïteit en de kwaliteit van zorg niet in het geding zijn. Wij dienen daarom geen motie in, maar wij zullen wel stevig de vinger aan de pols houden opdat dit ook zo blijft.

De voorzitter:

Mij is gebleken dat geen andere leden hierover het woord willen voeren. Wij wachten even totdat de staatssecretaris over de tekst van de zojuist ingediende moties beschikt. Wellicht wil zij ook nog even overleg voeren.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner:

Voorzitter. Ik ga eerst in op de motie van mevrouw Leijten op stuk nr. 163. Ik weet dat het zorgkantoor op dit moment al voorschotten verstrekt voor de geleverde zorg en dat straks zal doen voor de nog te leveren zorg. Dat dit kennelijk niet genoeg is, betekent dat op dit moment ook geld nodig is voor salaris waar geen zorg tegenover staat. Dat is voor mij op zichzelf al een goede reden om daar niet in te treden. Het zorgkantoor is geen bank. Dat geld zou onrechtmatig worden verstrekt. Wij hebben hiermee ook te maken gehad bij Meavita. Wij weten dat grote drama's het gevolg zijn als je de regels nu niet goed volgt. De motie moet ik dan ook ontraden.

Mevrouw Leijten (SP):

Het is lastig discussiëren met iemand die uitgaat van andere informatie. Wij krijgen te horen dat de bevoorschotting is gestaakt en dat er daardoor acuut problemen zijn met het uitbetalen van salaris. Ik stel voor dat de staatssecretaris binnen nu en tien minuten laat zien dat zwart op wit staat dat de bevoorschotting wel degelijk plaatsvindt. Dat is namelijk precies het probleem op dit moment. Door te kiezen voor de oplossing waarover hier wordt gesproken – de bevoorschotting voor het salaris loslaten – kun je in ieder geval voor elkaar krijgen dat de salarissen deze maand worden uitbetaald. Als wel voorschotten worden verstrekt, zoals de staatssecretaris zegt, is het geen probleem om de salarissen uit te betalen. Is dat niet het geval, dan kan de staatssecretaris het regelen.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner:

De voorschotten worden verstrekt om de continuïteit van de zorg te garanderen. Dat blijft ook zo. Daar ga ik ook over. Om te garanderen dat dit op dit moment naar behoren gebeurt, heb ik de inspectie daarvoor ingezet. Dat betekent toch echt dat ik deze motie moet ontraden.

De tweede motie van mevrouw Leijten, op stuk nr. 164, gaat over het bidbook. Ik heb daar net over gesproken. Ook deze motie moet ik ontraden. Een bewindvoerder gaat over de verkoop. Daar zijn procedures voor. Iedereen die in aanmerking wil komen om deel te nemen aan deze verkoopprocedure, kan zich melden bij de bewindvoerder, zeg ik heel nadrukkelijk.

Mevrouw Bouwmeester heeft een iets andere formulering gekozen dan ik. De bestuurder heeft in een brief te kennen gegeven dat mensen die door deze maatregel in financiële problemen komen, een nummer bij Zonnehuizen zelf kunnen bellen om dat aan te geven. Zonnehuizen heeft daar middelen voor. Het is niet zo dat ik daarvoor vanmiddag een potje heb vrijgemaakt, want dat zou verwarring en precedenten kunnen creëren. Ik weet dat de bestuurder een maatregel heeft genomen om ervoor te zorgen dat deze mensen worden geholpen.

Mevrouw Bouwmeester (PvdA):

Als het gevolg daarvan is dat het personeel van Zonnehuizen niet met kerst zonder geld komt te zitten, zoals ons doel is, ben ik erg blij met deze toezegging.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner:

Ja, daar ga ik vanuit.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

De stemmingen over de moties vinden plaats bij de eindstemming. We moeten even kijken of de staatssecretaris al beschikbaar is voor het VAO Wapenexportbeleid, het laatste VAO van deze dag.

De vergadering wordt van 19.14 uur tot 19.28 uur geschorst.

Naar boven