9 Toerisme

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het verslag van een algemeen overleg over toerisme (26419, nr. 48).

De beraadslaging wordt geopend.

De heer Ziengs (VVD):

Voorzitter. Ik heb de volgende motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het NBTC middels de promotie van Nederland in het buitenland een belangrijke bijdrage levert aan de toerismesector;

van mening dat de aangekondigde bezuinigingen groter zijn dan de departementale generieke beperking van 50% besparing op subsidies van het ministerie EL&l;

verzoekt de regering om de bijdrage aan het NBTC vanaf 2015 binnen deze vijftig procentnorm te laten zodat uiteindelijk structureel 8,3 mln. per jaar besteed kan worden aan Hollandpromotie, waarbij dekking wordt gevonden binnen artikel 15 "Een sterke internationale concurrentiepositie" van de begroting van het ministerie van EL&I,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ziengs, Koppejan en Van Bemmel. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 49 (26419).

De heer Van Bemmel (PVV):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel gemeenten toeristenbelasting inzetten om de algemene middelen aan te vullen;

constaterende dat veel gemeenten helemaal geen toeristenbelasting heffen;

constaterende dat veel recreatieondernemers zowel problemen hebben met de heffing als met de aanwending van deze gelden;

overwegende dat het wenselijk is om de toeristenbelasting te gebruiken ten behoeve van het toerisme en dat deze belasting dus als doelbelasting zou moeten worden aangemerkt;

overwegende dat er door de invoering van zo'n doelbelasting een directe relatie ontstaat tussen de heffing en de besteding van die belastinggelden;

verzoekt de regering om, voor zover nodig in overleg met relevante partijen, ervoor te zorgen dat de toeristenbelasting een geoormerkte doelbelasting wordt, dan wel wordt afgeschaft,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Bemmel en Elissen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 50 (26419).

Mevrouw Smeets (PvdA):

Voorzitter. ik heb een motie over de watersportcampagne "Holland waar het water je beweegt". In het AO heeft de staatssecretaris toegezegd dat hij in 2012 ervoor zal zorgen dat die campagne kan voortgaan, maar we kennen ook nog het jaar 2013. Daarover gaat deze motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2011 een driejarige internationale watersportcampagne is gestart onder de naam "Holland waar het water je beweegt";

constaterende dat voor deze campagne een budget voor 2011 is bijeengebracht door de vijf watersportprovincies, de HISWA en het NBTC van € 625.000;

constaterende dat het NBTC wordt gekort op de bijdrage vanuit de rijksoverheid;

overwegende dat de investeringen weggegooid geld zijn als de ondersteunende organisaties geen zekerheid hebben over het vervolg van de campagne;

verzoekt de regering, met de ondersteunende organisaties, de HISWA en het NBTC, en de provincies in overleg te treden, zodat ook voor 2012 en 2013 de internationale watersportcampagne "Holland waar het water je beweegt" kan worden uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Smeets. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 51 (26419).

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Wij hebben dit jaar veel gedebatteerd over de toeristische sector. Het is een belangrijke sector, geen topsector maar wel een ondersteunde en zich onderscheidende sector die veel banen oplevert. Er vindt een aantal goede ontwikkelingen plaats. Dankzij een voorstel van het CDA komt er een proef met een regelvrije zone in een krimpgebied gecombineerd met recreatie. Er komt ook een ombudsman. Daarmee is RECRON bezig. Dat zijn goede zaken.

Er lag een toezegging van de staatssecretaris op het gebied van Holland Promotie. Die is nu ondergebracht in de motie van de heer Ziengs. Wij hebben eerder al een amendement ingediend dat nog iets verder gaat. Daarover wordt vandaag ook gestemd. Vol verwachting klopt ons hart!

Ik hoop dat wij ook in 2012 veel over deze sector kunnen debatteren.

De voorzitter:

Het kerstregime bestaat niet meer, dames en heren. Dat is u allen ontgaan, maar dat hebt u bij wijziging van het Reglement van Orde afgeschaft.

De heer Verhoeven (D66):

Dat is mij niet ontgaan. Ik constateer het echter nog een keer voor de mensen die het wel is ontgaan.

De voorzitter:

U hebt veel compassie met iedereen. Dat merk ik wel.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Staatssecretaris Bleker:

Voorzitter. De motie op stuk nr. 49 beschouw ik ondersteuning van ons beleid. De motie op stuk nr. 50 ontraad ik. De toeristenbelasting is onderdeel van de autonomie van de gemeente. Over het al dan niet heffen van toeristenbelasting en over de tarieven wordt besloten in de gemeenteraad. Dat hoort daar ook thuis. Hoewel er verschillen zijn tussen gemeenten, bedroeg de toeristenbelasting in 2011 gemiddeld slechts € 1,34 per overnachting. Ik ontraad de motie om de redenen zoals aangegeven.

Als ik de motie van mevrouw Smeets op stuk nr. 51 mag lezen als een inspanning om het overleg met de diverse partijen te voeren zonder dat het van onze zijde tot een resultaatverplichting op het punt van het geld, maar echt een inspanning om met andere partijen te kijken of wij nog een jaar eraan kunnen toevoegen, zie ik ze als ondersteuning van beleid.

Er is gesproken over het amendement; de heer Verhoeven had het er nog over. Het was een afwijzend advies.

De beraadslaging wordt gesloten.

Naar boven