25 Stemmingen Auteursrechten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over auteursrechten,

te weten:

 • - de motie-Bontes c.s. over alternatieven voor het downloadverbod (29838, nr. 33);

 • - de motie-Bontes over het intrekken van de licentie van Buma (29838, nr. 34);

 • - de motie-Verhoeven over het niet blokkeren van websites (29838, nr. 35);

 • - de motie-Gesthuizen/Jasper van Dijk over onderzoek naar het functioneren van Buma/Stemra (29838, nr. 36);

 • - de motie-Peters over samenstelling van besturen, raden van toezicht en beheersorganisaties (29838, nr. 38);

 • - de motie-Peters c.s. over een "fair use"-tarief (29838, nr. 39);

 • - de motie-Peters/Gesthuizen over het niet nemen van onomkeerbare stappen (29838, nr. 40).

(Zie vergadering van 20 december 2011.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Peters stel ik voor, haar motie (29838, nr. 38) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Bontes c.s. (29838, nr. 33) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een downloadverbod in strijd is met een vrij en open internet;

overwegende dat controles op downloads de privacy van internetters aantast;

overwegende dat een downloadverbod partijen de kans geeft om achter individuele burgers aan te gaan;

overwegende dat burgers niet mogen worden belemmerd bij het ontvangen van informatie;

verzoekt de regering, af te zien van het downloadverbod en op zoek te gaan naar alternatieven om het legale aanbod te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 41 (29838).

De motie-Bontes (29838, nr. 34) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Buma een wettelijk monopolie heeft op het innen van muziekgelden;

constaterende dat hiervoor ministeriële toestemming is gegeven;

overwegende dat Buma tekortschiet in haar taken;

verzoekt de regering, de licentie in te trekken en een andere organisatie aan te wijzen voor het innen van de muziekgelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42 (29838).

De motie-Verhoeven (29838, nr. 35) is in die zin gewijzigd (29838, nr. 43) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in haar speerpuntenbrief aankondigt dat zij rechthebbenden de mogelijkheid wil geven om bij de rechter te vorderen dat een specifieke website of dienst waarvan is bewezen dat deze inbreuken faciliteert door de access provider wordt geblokkeerd;

overwegende dat deze maatregel het risico met zich meebrengt dat hij:

 • - de vrijheid van meningsuiting disproportioneel inperkt;

 • - de privacy van de internetgebruiker aantast;

 • - de innovatie beperkt;

 • - de ISP's tot politieagent maakt;

overwegende dat het beëindigen van de publicatie van onrechtmatige informatie via een notice-and-takedownbeleid hier volledig los van staan;

spreekt uit dat de handhaving van het auteursrecht via het blokkeren van de toegang tot websites via access providers onwenselijk is omdat dit in strijd is met het grondrecht op vrijheid van meningsuiting, het grondrecht op privacy en de wens van Nederland om innovatie online te stimuleren;

verzoekt de regering, deze handhavingsoptie niet mee te nemen in toekomstige wetsvoorstellen rondom auteursrechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 44 (29838).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bontes c.s. (29838, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bontes (29838, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Verhoeven (29838, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen/Jasper van Dijk (29838, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (29838, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters/Gesthuizen (29838, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven